CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 64


Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.1. Cảm ứng ở động vật là khả năng cơ thểA. phản ứng lại các kích thích của môi trường để tồn tại và phát triển.B. phản ứng lại các...
4. Khi kích thích tại một điểm bất kì trên cơ thể giun đất thìA. phần đuôi phản ứng.                                C. điểm đó phản ứng.B. toàn...
10. Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại kích thích theo hình thứcA. phản xạ.B. co rút chất nguyên sinh,C. phán xạ có điều kiện.D. tầng co thắt cơ thể.11. Hưng tính là khả năngA....
16. Khi tế bào ớ trạng thái nghỉ ngơiA. cổng K+ và Na+ cùng đóng.B cổng K+ mở, Na+ đóng.C. cổng K+ và Na+ cùng mở.D. cổng K+ đóng và Na+ mở.17. Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt...
21*. Để dẫn tới sự thay đổi điện thế nghỉ, phân tử tín hiệu cần bám vàoA. thụ thể liên kết prôtein GB. thụ thể tirôzin-kinazaC. kênh ion mở bằng phân tử tín hiệu.D. thụ thế nội bào.22. Sự phân...
26. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động trên sợi thần kinh có bao miêlin so với sợi thần kinh không có bao miêlin làA. nhanh hơn.                        ...
34. Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vìA. phía màng sau không có chất trung gian hoá học.B. phía màng sau không có chất trung gian hoá học...
42. Học theo kiểu in vết ở động vậtA. chỉ có ở giai đoạn trướng thành.B. chỉ có ở chim.C. chỉ xảy ra trong một giai đoạn rất ngắn.D. có cả ở giai đoạn còn nhỏ và trưởng thành.43. Điều...