Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Số?2. Số?a) Số liền sau của 99 là….     b) Số liền trước của 11 là….3. Tính:4. Mẹ mua 25 quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm.6. Số? Số lớn nhất có...

  1. Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  2. Số?

  a) Số liền sau của 99 là….     b) Số liền trước của 11 là….

  3. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  4. Mẹ mua 25 quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

  5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 1dm.

  6. Số? Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là…..

  BÀI GIẢI

   1. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  2. 

  a) Số liền sau của 99 là 100  b) Số liền trước của 11 là 10

  3. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  4.

  Tóm tắt

  Mẹ mua:   25 quả cam

  Mẹ biếu bà: 12 quả can

  Mẹ còn:…. quả cam?

  Bài giải

  Số quả cam mẹ còn là:

        25 – 12 = 13 (quả)

            Đáp số: 13 quả cam.

  5.

   Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  6. 

  Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98.

  Bài tập cùng chuyên mục