Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 12 - 9 =..... \cr & 17 - 6 =..... \cr & 14 - 7 =..... \cr} \)                      \(\eqalign{& 11 - 6 =..... \cr & 15 - 7 =..... \cr & 13 - 5 =..... \cr} \)\(\eqalign{...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 12 – 9 =….. \cr
  & 17 – 6 =….. \cr
  & 14 – 7 =….. \cr} \)                      \(\eqalign{& 11 – 6 =….. \cr & 15 – 7 =….. \cr & 13 – 5 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 16 – 9 =….. \cr
  & 17 – 9 =….. \cr
  & 12 – 5 =….. \cr} \)                      \(\eqalign{& 14 – 8 =….. \cr & 18 – 9 =….. \cr & 12 – 7 =….. \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính:

  66 – 29               41 – 6               82 – 37                  53 – 18 

  3. Ghi kết quả tính:

  \(\eqalign{
  & 56 – 18 – 2 =….. \cr
  & 74 – 27 – 3 =….. \cr} \)               \(\eqalign{& 48 + 16 – 25 =….. \cr & 93 – 55 + 24 =….. \cr} \)

  4. Chị cao 15dm, em thấp hơn chị 6dm. Hỏi em cao bao nhiêu đề – xi – mét?

  5. Tìm x:

  a) x + 18 =  50            b) x – 35  = 50         c) 60 – x  =  27

  6.

  a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

  b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 12 – 9 = 3 \cr
  & 17 – 6 = 11 \cr
  & 14 – 7 = 7 \cr} \)                        \(\eqalign{& 11 – 6 = 5 \cr & 15 – 7 = 8 \cr & 13 – 5 = 8 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 16 – 9 = 7 \cr
  & 17 – 9 = 8 \cr
  & 12 – 5 = 7 \cr} \)                          \(\eqalign{& 14 – 8 = 6 \cr & 18 – 9 = 9 \cr & 12 – 7 = 5 \cr} \)

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  3.

  \(\eqalign{
  & 56 – 18 – 2 = 36 \cr
  & 74 – 27 – 3 = 44 \cr} \)                     \(\eqalign{& 48 + 16 – 25 = 39 \cr & 93 – 55 + 24 = 62 \cr} \)

  4.

  Tóm tắt:

  Chị cao                       : 15dm

  Em thấp hơn chị        : 6dm

  Em cao                      :…dm?

  Bài giải

  Em cao là:

  15 – 6 = 9 (dm)

  Đáp số: 9dm.

  5. 

  a) x + 18 =  50

      x         = 50 – 18

      x         = 32

  b) x – 35  =  50

      x          = 25 + 35

      x           = 60

  c) 60 – x  =  27

             x = 60 – 27

             x = 33

  6.

  a) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

   Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  b) Lấy điểm C để có ba điểm A, B, C thẳng hàng.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục