Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 101


  1.Tính nhẩm:\(2 \times 8 =...\)                     \(16:2 =...\)                 \(21:3 =...\)                    \(4 \times 5 =...\)                    \(3 \times 8 =...\)                     \(24:3 =...\)                 \(5 \times 6 =...\)                     \(5 \times 4 =...\)              \(4 \times 8 =...\)                     \(40:4 =...\)                 \(28:4 =...\)               ...

  1.Tính nhẩm:

  \(2 \times 8 =…\)                     \(16:2 =…\)                 \(21:3 =…\)                    \(4 \times 5 =…\)                    

  \(3 \times 8 =…\)                     \(24:3 =…\)                 \(5 \times 6 =…\)                     \(5 \times 4 =…\)              

  \(4 \times 8 =…\)                     \(40:4 =…\)                 \(28:4 =…\)                     \(20:4 =…\)                

  \(5 \times 8 =…\)                     \(40:5 =…\)                 \(3 \times 6 =…\)                     \(20:5 =…\)                

  2.Đặt tính rồi tính:

  \(56 + 38\)                   \(73 – 39\)                    

  …………                    …………                    

  …………                    …………                    

  …………                    …………                    

  \(247 + 432\)               \(658 – 214\)

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  3.Tính chu vi hình tam giác, biết độ dài các cạnh lần lượt là: 6cm, 8cm, 10cm.

  Bài giải:

  ……………..

  4.Năm nay bố 36 tuổi, ông nhiều hơn bố 28 tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi?

  Bài giải:

  ………………

  5.Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Độ dài của băng giấy là:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 101 

  GIẢI:

   

  1.Tính nhẩm:

  \(2 \times 8 = 16\)       \(16:2 = 8\)     \(21:3 = 7\)      \(4 \times 5 = 20\)                   

  \(3 \times 8 = 24\)        \(24:3 = 8\)     \(5 \times 6 = 30\)    \(5 \times 4 = 20\)             

  \(4 \times 8 = 32\)        \(40:4 = 10\)    \(28:4 = 7\)      \(20:4 = 5\)                 

  \(5 \times 8 = 40\)        \(40:5 = 8\)     \(3 \times 6 = 18\)      \(20:5 = 4\)                 

  2.Đặt tính rồi tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 101 

  3.Tính chu vi hình tam giác, biết độ dài câc cạnh lần lượt là: 6cm, 8cm, 10cm.

  Bài giải:

                          Chu vi hình tam giác là:

                                      \(6 + 8 + 10 = 24\left( {cm} \right)\)

                                                  Đáp số: 24 cm

  4.Năm nay bố 36 tuổi, ông nhiều hơn bố 28 tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 101 

  Bài giải

                          Số tuổi của ông là:

                                      \(36 + 28 = 64\) (tuổi)

                                                  Đáp số: 64 tuổi

  5.Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Độ dài của băng giấy là:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 101 

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục