Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 103


  1.Tính nhẩm:\(4 \times 3 =...\)           \(32:4 =...\)            \(0 \times 5:4 =...\)                \(5 \times 9 =...\)            \(18:3 =...\)           \(1 \times 2:2 =...\)                \(3 \times 7 =...\)             \(20:2 =...\)     ...

  1.Tính nhẩm:

  \(4 \times 3 =…\)           \(32:4 =…\)            \(0 \times 5:4 =…\)                

  \(5 \times 9 =…\)            \(18:3 =…\)           \(1 \times 2:2 =…\)                

  \(3 \times 7 =…\)             \(20:2 =…\)           \(0:4:3 =…\)               

  \(2 \times 8 =…\)              \(35:5 =…\)           \(3:3 \times 4 =…\)    

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 103

  576 … 577                        \(400 + 30 + 6\)… 426

  1000 … 900 + 100             \(500 + 120 + 8\)… 628

  765… 756                          \(400 + 500\) … 990

  3.Đặt tính rồi tính:

  \(84 – 48\)                    \(39 + 39\)                   

  …………                    …………                    

  …………                    …………                   

  …………                    …………                   

  \(405 + 263\)               \(875 – 251\)

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  4.Chị cao 166cm, em thấp hơn chị 42cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

  Bài giải:

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  5.Tính chu vi tứ giác có độ dài các cạnh đều bằng 5cm.

  Bài giải:

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  GIẢI:

  1.Tính nhẩm:

  \(4 \times 3 = 12\)            \(32:4 = 8\)          \(0 \times 5:4 = 0\)                 

  \(5 \times 9 = 45\)             \(18:3 = 6\)          \(1 \times 2:2 = 1\)                 

  \(3 \times 7 = 21\)              \(20:2 = 10\)        \(0:4:3 = 0\)                

  \(2 \times 8 = 16\)              \(35:5 = 7\)           \(3:3 \times 4 = 4\)     

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 103

  576 < 577                          \(400 + 30 + 6\)> 426

  1000 = 900 + 100              \(500 + 120 + 8\) = 628

  765> 756                           \(400 + 500\)< 990

  3.Đặt tính rồi tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 103 

  4.Chị cao 166cm, em thấp hơn chị 42cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 103 

  Bài giải:     

                          Em cao là:

                                      \(166 – 42 = 124\left( {cm} \right)\)

                                                  Đáp số: 124 cm

  5.Tính chu vi tứ giác có độ dài các cạnh đều bằng 5cm.

  Bài giải:

  Cách 1: Chu vi hình tứ giác là:

                          \(4 \times 5 = 20\left( {cm} \right)\)

                                      Đáp số: 20 cm

  Cách 2:: Chu vi hình tứ giác là:

                          \(5 + 5 + 5 + 5 = 20\left( {cm} \right)\)

                                      Đáp số: 20 cm

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục