Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 104


  1.Tính nhẩm:\(2 \times 4 =...\)                     \(10:2 =...\)                \(3 \times 8 =...\)                     \(15:3 =...\)\\(4 \times 3 =...\)                     \(20:4 =...\)                \(5 \times 9 =...\)                     \(28:4 =...\)\(5 \times 5 =...\)                     \(40:5 =...\)                \(2 \times 7 =...\)                     \(30:5 =...\)2.Đặt tính rồi tính:\(68 + 24\)                   \(73 - 49\)                    …………                    ………… ...

  1.Tính nhẩm:

  \(2 \times 4 =…\)                     \(10:2 =…\)                

  \(3 \times 8 =…\)                     \(15:3 =…\)

  \\(4 \times 3 =…\)                     \(20:4 =…\)                

  \(5 \times 9 =…\)                     \(28:4 =…\)

  \(5 \times 5 =…\)                     \(40:5 =…\)                

  \(2 \times 7 =…\)                     \(30:5 =…\)

  2.Đặt tính rồi tính:

  \(68 + 24\)                   \(73 – 49\)                    

  …………                    …………                    

  …………                    …………                   

  …………                    …………                    

  \(425 + 312\)               \(689 – 157\)

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  ………….                   …………

  3.Con bò vàng nặng 320kg, con bò đen cân nặng hơn con bò vàng 9kg. Hỏi con bò đen cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  Bài giải:

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  4.Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 37cm, 25cm, 30cm.

  Bài giải:

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  5.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a)95 ; 100 ; 105 ; ….                     b) 254 ; 244 ; 234 ; ….

  GIẢI:

  1.Tính nhẩm:

  \(2 \times 4 = 8\)                      \(10:2 = 5\)                 

  \(3 \times 8 = 24\)                    \(15:3 = 5\)

  \(4 \times 3 = 12\)                    \(20:4 = 5\)                 

  \(5 \times 9 = 45\)                    \(28:4 = 7\)

  \(5 \times 5 = 25\)                    \(40:5 = 8\)                 

  \(2 \times 7 = 14\)                    \(30:5 = 6\)

  2.Đặt tính rồi tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 104

  3.Con bò vàng nặng 320kg, con bò đen cân nặng hơn con bò vàng 9kg. Hỏi con bò đen cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 104 

  Bài giải:

              Con bò đen cân nặng:

                          \(320 + 9 = 329\left( {kg} \right)\)

                                      Đáp số: 329 kg

  4.Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 37cm, 25cm, 30cm.

  Bài giải:

              Chu vi hình tam giác là:

                          \(37 + 25 + 30 = 92\left( {cm} \right)\)

                                      Đáp số: 92cm

  5.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a)95 ; 100 ; 105 ; 110.                b) 254 ; 244 ; 234 ; 224.

   

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục