Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 97


  1.Tính độ dài các đường gấp khúc sau:a) Bài giải:…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..b) Bài giải:…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..2.Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dai các cạnh là AB = 15cm ; BC = 25cm ; AC = 30cm.Bài giải:…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..3.Tính chu vi hình tứ giác DEGH, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng...

  1.Tính độ dài các đường gấp khúc sau:

  a)

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 97 

  Bài giải:

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  b)

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 97 

  Bài giải:

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  2.Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dai các cạnh là AB = 15cm ; BC = 25cm ; AC = 30cm.

  Bài giải:

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  3.Tính chu vi hình tứ giác DEGH, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 10dm.

  Bài giải:

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  4.Em ước lượng xem nếu con kiến đi từ A đễn C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn?

  Kiểm tra bằng cách tính độ dài hai đường gấp khúc đó.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 97

  Độ dài đường gấp khúc ABC là:

  ………………………………………………………………………………………….

  Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:

  ………………………………………………………………………………………….

  Vậy: ……………………………………………………………………………………

  5.Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên ( xem hình vẽ):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 97 

  GIẢI:

  1.Tính độ dài các đường gấp khúc sau:

  a)Độ dài đường gấp khúc khúc ABCD là:

  \(4 + 3 + 5 = 12\left( {cm} \right)\)

                                      Đáp số: 12cm

  b)Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:

  \(2 + 2 + 2 + 2 = 8\left( {cm} \right)\)

  Hoặc \(2 \times 4 = 8\left( {cm} \right)\)

                                      Đáp số: 8cm

  2.Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dai các cạnh là AB = 15cm ; BC = 25cm ; AC = 30cm.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 97 

                                                  Bài giải

  Chu vi hình tam giác ABC là:

  \(15 + 25 + 30 = 70(cm)\)

                                      Đáp số: 70 cm

  3.Tính chu vi hình tứ giác DEGH, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 10dm.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 97 

  Cách 1:  Chu vi hình tứ giác DEGH là:

                          \(10 + 10 + 10 + 10 = 40\left( {dm} \right)\)

                                      Đáp số: 40dm

  Cách 2: Chu vi hình tứ giác DEGH là:

                          \(10 \times 4 = 40\left( {dm} \right)\)

                                      Đáp số: 40dm

  4.Em ước lượng xem nếu con kiến đi từ A đễn C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn?

  Kiểm tra bằng cách tính độ dài hai đường gấp khúc đó.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 97 

  Độ dài đường gấp khúc ABC là:

              \(5 + 6 = 11(cm)\)

  Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:

  \(2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11(cm)\)

  Vậy: Con kiến bò theo hai đường gấp khúc ABC, AMNOPQC đều có chiều dài bằng như nhau.

  5.Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên ( xem hình vẽ):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 97 

  Bài tập cùng chuyên mục