Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 16 - 8 =..... \cr & 14 - 7 =..... \cr & 18 - 9 =..... \cr} \)    \(\eqalign{& 9 + 8 =..... \cr & 7 + 6 =..... \cr & 5 + 7 =..... \cr} \)     \(\eqalign{& 12 - 6 =..... \cr &...

  1. Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 16 – 8 =….. \cr
  & 14 – 7 =….. \cr
  & 18 – 9 =….. \cr} \)    \(\eqalign{& 9 + 8 =….. \cr & 7 + 6 =….. \cr & 5 + 7 =….. \cr} \)     \(\eqalign{& 12 – 6 =….. \cr & 4 + 7 =….. \cr & 17 – 9 =….. \cr} \) 

  \(\eqalign{
  & 20 – 1 =….. \cr
  & 20 – 5 =….. \cr
  & 20 – 10 =….. \cr} \)                                                                 

  2. Đặt tính rồi tính:

  37 + 48                      71 – 25

  46 + 47                       93 – 87                                                                                

  3. Tìm x:

  a) x + 24 = 50

  b) x – 18 = 18

  c) 60 – x = 48

  4. Bao gạo to cân nặng 45kg, bao gao bé nhẹ hơn bao gạo to 18kg. Hỏi bao gạo bé cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

  5. Dùng thước và bút nối các điểm để có ba hình chữ nhật:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  Bài giải

  1.

  \(\eqalign{
  & 16 – 8 = 8 \cr
  & 14 – 7 = 7 \cr
  & 18 – 9 = 9 \cr} \)               \(\eqalign{& 9 + 8 = 17 \cr & 7 + 6 = 13 \cr & 5 + 7 = 12 \cr} \)             \(\eqalign{& 12 – 6 = 6 \cr & 4 + 7 = 11 \cr & 17 – 9 = 8 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 20 – 1 = 19 \cr
  & 20 – 5 = 15 \cr
  & 20 – 10 = 10 \cr} \)                                                                         

  2.

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1                                                                                 

  3. Tìm x:

  a) x + 24 = 50

     x = 50 – 24

     x = 26

  b) x – 18 = 18

      x = 18 +18

      x = 36

  c) 60 – x = 48

       x = 60 – 48

       x = 12

  4.

  Tóm tắt

  Bao to có                       : 45kg

  Bao gạo nhỏ nhẹ hơn    : 18kg

  Bao nhỏ có                     :….kg?

  Bài giải

  Bao bé cân nặng:

  45 – 18 = 27 (kg)

  Đáp số: 27kg

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1