Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:48 + 48                      92 - 3762 + 38                     100 - 43                                 ...

  1. Đặt tính rồi tính:

  48 + 48                      92 – 37

  62 + 38                     100 – 43                                                           

  2. Ghi kết quả tính:

  \(\eqalign{
  & 15 – 7 + 8 =….. \cr
  & 6 + 7 – 9 =….. \cr
  & 12 – 5 + 7 =….. \cr} \)                \(\eqalign{& 17 – 9 + 8 =….. \cr & 9 + 6 – 7 =….. \cr & 14 – 5 + 3 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 8 + 8 – 9 =….. \cr
  & 17 – 8 + 6 =….. \cr
  & 6 + 9 – 9 =….. \cr} \)                                              

  3. Viết số thích hợp vào ô trống

  a)

  Số hạng

  45

  24

  35

   

  Số hạng

  5

   

  35

  56

  Tổng

   

  84

   

  96

  b)

  Số bị trừ

  56

   

  79

  100

  Số trừ

  19

  28

   

  28

  Hiệu

   

  35

  39

   

  4. Thùng bé có 22kg sơn, thùng to có nhiều hơn thùng bé 8kg sơn. Hỏi thùng to có bao nhiêu ki – lô – gam sơn?

  5. Hãy kéo dài đoạn thẳng AB theo chiều mũi tên để được đoạn thẳng AC dài 1dm.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  Bài giải

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1    

  2. 

  \(\eqalign{
  & 15 – 7 + 8 = 16 \cr
  & 6 + 7 – 9 = 4 \cr
  & 12 – 5 + 7 = 14 \cr} \)                    \(\eqalign{& 17 – 9 + 8 = 16 \cr & 9 + 6 – 7 = 8 \cr & 14 – 5 + 3 = 12 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 8 + 8 – 9 = 7 \cr
  & 17 – 8 + 6 = 15 \cr
  & 6 + 9 – 9 = 6 \cr} \)                                     

  3. 

  a)

  Số hạng

  45

  24

  35

  40

  Số hạng

  5

  60

  35

  56

  Tổng

  50

  84

  70

  96

  b)

  Số bị trừ

  56

  63

  79

  100

  Số trừ

  19

  28

  40

  28

  Hiệu

  37

  35

  39

  72

  4.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  Bài giải

  Thùng to nặng số ki-lô-gam là:

  22 + 8 = 30 (kg)

  Đáp số: 30kh

  5.

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com