Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính78 + 6                       94 - 756 + 19                      74 - 28                               ...

  1. Đặt tính rồi tính

  78 + 6                       94 – 7

  56 + 19                      74 – 28                                                           

  2. Ghi kết quả tính:

  \(\eqalign{
  & 14 + 9 + 7 =….. \cr
  & 25 + 25 – 19 =….. \cr} \)        \(\eqalign{& 44 + 48 – 38 =….. \cr & 63 – 15 + 27 =….. \cr} \)                                           

  3. Năm nay bà 70 tuổi, bố kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

  4. Số 


  a) 62 + 34 = 34 +….                      b) 71 +…. = 19 + 71

  c) 36 + 17 =…. + 36                      d)…. + 12 = 12 + 48

  5. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a) Sinh nhật của em là ngày…. tháng …..

  b) Chủ nhật của tuần lễ này là ngày ….. tháng …..

  Bài giải

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  2.

  \(\eqalign{
  & 14 + 9 + 7 = 30 \cr
  & 25 + 25 – 19 = 31 \cr} \)                \(\eqalign{& 44 + 48 – 38 = 54 \cr & 63 – 15 + 27 = 75 \cr} \)

  3.

  Tóm tắt:

  Bà                     : 70 tuổi

  Bố kém bà         : 28 tuổi

  Bố                     : ….tuổi?

  Bài giải

  Tuổi của bố là:

  70 – 28 = 42 (tuổi)

  Đáp số : 42 tuổi

  4.

  a) 62 + 34 = 34 + 62                      b) 71 + 19 = 19 + 71

  c) 36 + 17 = 17 + 36                      d) 48 + 12 = 12 + 48

  5. 

  a) Sinh nhật của em là ngày 26 tháng 5

  b) Chủ nhật của tuần lễ này là ngày 11 tháng 12.

   BaitapSachgiaokhoa.com