Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 104 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 6 + 8 =..... \cr & 12 - 7 =..... \cr} \)      \(\eqalign{& 13 - 6 =..... \cr & 4 + 9 =..... \cr} \)    \(\eqalign{& 7 + 8 =..... \cr & 16 - 9 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 9 + 9 =..... \cr...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 6 + 8 =….. \cr
  & 12 – 7 =….. \cr} \)      \(\eqalign{& 13 – 6 =….. \cr & 4 + 9 =….. \cr} \)    \(\eqalign{& 7 + 8 =….. \cr & 16 – 9 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 9 + 9 =….. \cr
  & 14 – 6 =….. \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính:

  36 + 29                      84 – 38

  45 + 55                      90 – 46

  3. Tìm x:

  a) x + 27 = 50

  b) x – 16 = 34

  4. Long cân nặng 36kg, Bình nhẹ hơn Long 8kg. Hỏi Bình cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

  5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 104 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  Bài giải

  1.

  \(\eqalign{
  & 6 + 8 = 14 \cr
  & 12 – 7 = 5 \cr} \)            \(\eqalign{& 13 – 6 = 7 \cr & 4 + 9 = 13 \cr} \)            \(\eqalign{& 7 + 8 = 15 \cr & 16 – 9 = 7 \cr} \) 

  \(\eqalign{
  & 9 + 9 = 18 \cr
  & 14 – 6 = 8 \cr} \)

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 104 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1     

  3. 

  a) x + 27 = 50

      x = 50 – 27

      x = 23

  b) x – 16 = 34

      x = 34 + 16

      x= 50

  4.

  Tóm tắt

  Long nặng                          : 36kg

  Bình nhẹ hơn                    : 8kg

   Bình nặng                          :….kg?

  Bài giải

  Bình cân  nặng là:

  36 – 8 = 28(kg)

  Đáp số: 28kg

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 104 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục