Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 113, 114 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu:Số1285648972680120568224Gía trị của chữ số 8800   2. Đặt tính rồi tính:a) 52749 + 38426b) 94802 – 45316c) 417 × 352d) 95150: 2953. Điền dấu  >, <, =\(\dfrac{5}{8}....\dfrac{8}{{11}}\)                             \(\dfrac{7}{9}....\dfrac{5}{8}\)\(\dfrac{{12}}{{18}}....\dfrac{{18}}{{27}}\)     ...

  1. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu:

  Số

  12856

  489726

  801205

  68224

  Gía trị của chữ số 8

  800

   

   

   

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 52749 + 38426

  b) 94802 – 45316

  c) 417 × 352

  d) 95150: 295

  3. Điền dấu  >, <, =

  \(\dfrac{5}{8}….\dfrac{8}{{11}}\)                             \(\dfrac{7}{9}….\dfrac{5}{8}\)

  \(\dfrac{{12}}{{18}}….\dfrac{{18}}{{27}}\)                           \(\dfrac{{25}}{{36}}….\dfrac{{25}}{{63}}\)

  4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chều dài là 200m, chiều rộng bằng \(\dfrac{3}{5}\) chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 55kg thóc. Hỏi đã thu hoạch ở ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

  5. Tìm giá trị của số a và b biết:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 113, 114 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Số

  12856

  489726

  801205

  68224

  Giá trị của chữ số 8

  800

  80 000

  800 000

  8000

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 113, 114 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  3.

  \(\dfrac{5}{8} = \dfrac{{5 \times 11}}{{8 \times 11}} = \dfrac{{55}}{{88}}\)

  \(\dfrac{8}{{11}} = \dfrac{{8 \times 8}}{{11 \times 8}} = \dfrac{{64}}{{88}}\)

  Vậy \(\dfrac{5}{8} < \dfrac{8}{{11}}\); làm tương tự ta được:

  \(\dfrac{7}{9} > \dfrac{5}{8};\)               \(\dfrac{{12}}{{18}} = \dfrac{{18}}{{27}}\)               \(\dfrac{{25}}{{36}} > \dfrac{{25}}{{63}}\)

  4. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 113, 114 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Chiều rộng hình chữ nhật là: 200: 5 × 3 = 120 (m)

  Diện tích thửa ruộng đó là: 120 × 200 = 2400 (m2)

  Số ki-lô-gam thóc thụ được ở ruộng đó là:

  24000 × 55: 100 = 13200 (kg)

  13200 kg = 132 tạ

  Đáp số 132 tạ

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 113, 114 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2