Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 115, 116 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết vào ô trống (theo mẫu):Đọc sốViết sốSố gồm cóBốn trăm sáu mươi tám nghìn một trăm ba mươi lăm468 1354 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 5 đơn vịNăm triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bay trăm linh bốn  Mười hai triệu không...

  1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

  Đọc số

  Viết số

  Số gồm có

  Bốn trăm sáu mươi tám nghìn một trăm ba mươi lăm

  468 135

  4 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 5 đơn vị

  Năm triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bay trăm linh bốn

   

   

  Mười hai triệu không trăm chín mươi nghìn không trăm linh hai

   

   

  2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 3 yến = ….kg;

  1 yến 5kg = …. kg

  b) 6 tạ = …..kg

  2 tạ 25kg = ….kg

  9 tạ = ….yến

  3 tạ 5kg =.…kg

  c) 1 tấn = …….kg

  2 tấn = ….kg

  1 tấn = …. tạ

  12 tấn = …..kg

   

  50kg = … yến

  500kg = …. tạ

  1000kg = … tạ = … tấn

  5000kg = …. tấn

  4 tấn 70kg = …..kg

  3. Tính:

  a) \(\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} = \)

  b) \(\frac{5}{7} + \frac{9}{8} – \frac{{15}}{{28}} = \)

  c) \(\frac{{11}}{{30}} – \frac{9}{{25}} \times \frac{{15}}{{27}} = \)

  d) \(\frac{3}{4}:\frac{5}{8}:\frac{3}{{10}} = \)

  4. Có 40 học sinh đang tập hát, trong đó số học sinh trai bằng\(\frac{3}{5}\) số học sinh gái. Hỏi có bao nhiêu học sinh trai đang tập hát? 

  5. Hình nào có đặc điểm thích hợp thì tích dấu (x) vào ô trống tương ứng:

  Tên hình

  Đặc điểm

  Hình vuông

  Hình chữ nhật

  Hình bình hành

  Hình thoi

  Có hai cạnh đối diện song song và bằng nhau

   

   

   

   

  Có 4 góc vuông

   

   

   

   

  Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

   

   

   

   

  Có hai đường chéo vuông góc với nhau

   

   

   

   

   

  Có 4 cạnh bằng nhau

   

   

   

   

  Lời giải chi tiết:

  1. 

  Đọc số

  Viết số

  Số gồm có

  Bốn trăm sáu mươi tám nghìn một trăm ba mươi lăm

  468 135

  4 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 5 đơn vị

  Năm triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bay trăm linh bốn

  5 254 704

  5 triệu, 2 trăm nghìn, 5 chục nghìn,  4 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị

  Mười hai triệu không trăm chín mươi nghìn không trăm linh hai

  12 090 002

  1 chục triệu, 2 triệu, 9 chục nghìn, 2 đơn vị

  2.

  a) 3 yến = 30kg;

  1 yến 5kg = 15 kg

  b) 6 tạ = 600kg

  2 tạ 25kg = 225kg

  9 tạ = 90 yến

  3 tạ 5kg = 305kg

  c) 1 tấn = 1000kg

  2 tấn = 2000kg

  1 tấn = 10 tạ

  12 tấn = 12000kg 

   

  50kg = 5 yến

  500kg = 5 tạ

  1000kg = 10 tạ = 1 tấn

  5000kg = 5 tấn

  4 tấn 70kg = 4070kg

  3. 

  a) \(\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{5}{8} = \frac{{6 + 4}}{8} + \frac{5}{8} = \frac{{10}}{8} + \frac{5}{8} = \frac{{15}}{8}\)

  b)

  \(\begin{array}{l}\frac{5}{7} + \frac{9}{8} – \frac{{15}}{{28}} = \frac{{40 + 63}}{{56}} – \frac{{15}}{{28}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{103}}{{56}} – \frac{{15}}{{28}} = \frac{{103 – 30}}{{56}} = \frac{{73}}{{56}}\end{array}\)

  c)

  \(\begin{array}{l}\frac{{11}}{{30}} – \frac{9}{{25}} \times \frac{{15}}{{27}} = \frac{{11}}{{30}} – \frac{{1 \times 3}}{{5 \times 3}} = \frac{{11}}{{30}} – \frac{1}{5}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{{11 – 6}}{{30}} = \frac{5}{{30}} = \frac{1}{6}\end{array}\)

  d) \(\frac{3}{4}:\frac{5}{8}:\frac{3}{{10}} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{5} \times \frac{{10}}{3} = 4\)

  4.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 115, 116 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo đề bài, tổng số phần bằng nhau:

  3 + 5 = 8 (phần)

  Số học sinh trai đang tập hát là:

  40: 8 × 3 = 15 (học sinh)

  Đáp số: 15 học sinh

  Tên hình

  Đặc điểm

  Hình vuông

  Hình chữ nhật

  Hình bình hành

  Hình thoi

  Có hai cạnh đối diện song song và bằng nhau

  ×

  ×

  ×

  ×

  Có 4 góc vuông

  ×

  ×

   

   

  Có hai đường chéo căt nhau tại trung điểm của mỗi đường

  ×

  ×

  ×

  ×

  Có hai đường chéo vuông góc với nhau

   

  ×

   

   

  ×

  Có 4 cạnh bằng nhau

  ×

   

   

  ×