Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Viết (theo mẫu):Mẫu:  28 = 20 + 8            96 = ……             47 = …..          34 = ……..              55 = …               69 = …..2. Đặt tính rồi tính:40...

  1. Viết (theo mẫu):

  Mẫu:  28 = 20 + 8            96 = ……             47 = …..

            34 = ……..              55 = …               69 = …..

  2. Đặt tính rồi tính:

  40 + 27           64 – 12              24 + 24              48 – 24  

  3. Mẹ và chị hái được 68 quả quýt, riêng mẹ hái được 32 quả quýt. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả quýt?

  4. Số?

  10cm =….. dm                                       1dm = …. cm

  20cm =….. dm                                       2dm = …. cm

  5. Đố vui: 10 que diêm có thể xếp thành 2 hình vuông (xem hình vẽ). Hãy chuyển chỗ của 2 que diêm để có 3 hình vuông.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1. 

  Mẫu: 28 = 20 + 8             96 = 90 + 6             47 = 40 + 7

         34 = 30 + 4             55 = 50 + 5             69 = 60 + 9

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1 

  3. 

  Tóm tắt

  Mẹ và chị hái:   68 quả quýt

  Mẹ hái được:     32 quả quýt

  Chị hái được:  … quả quýt?

  Bài giải

  Số quả quýt chị hái được là:

              68 – 32 = 36 (quả)

                   Đáp số: 36 quả quýt.

  4. 

  10cm = 1dm                                     1dm = 10cm

  20cm = 2dm                                     2dm = 20cm

  5. 

  Ta gọi số thứ tự của các que diêm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 như hình 1.

  – Ta di chuyển hai que diêm 2 và 3 xuống dưới thì được hình 2.

  – Ta di chuyển hai que diêm 4 và 5 thì được hình 3.

  – Ta di chuyển hai que diêm 7 và 6 thì được hình 4.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1