Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Tính nhẩm9 + 1 + 8 = …           5 + 5 + 4 = ….         8 + 2 + 2 = …..9 + 1 + 6 = …          7 + 3 + 2 = ….       ...

  1. Tính nhẩm

  9 + 1 + 8 = …           5 + 5 + 4 = ….         8 + 2 + 2 = …..

  9 + 1 + 6 = …          7 + 3 + 2 = ….          6 + 4 + 1 = …..

  2. Đặt tính rồi tính

  34 + 26              75 + 5               8 + 62                59 + 21

  3. Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  4. Bố may áo khoác hết 19dm vải, may quần hết 11dm vải. Hỏi bố may áo khoác và quần hết bao nhiêu đề – xi – mét vải?

  5. Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Đoạn thẳng AO dài … cm.

  Đoạn thẳng OB dài … cm

  Đoạn thẳng AB dài … cm hoặc … dm.

  BÀI GIẢI

  1. 

  9 + 1 + 8 = 18            5 + 5 + 4 = 14            8 + 2 + 2 = 12

  9 + 1 + 6 = 16            7 + 3 + 2 = 12            6 + 4 + 1 = 11

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  4. 

  Tóm tắt:

  Áo khoác: 19dm

  Quần: 11dm

  Tất cả:….?dm

   

  Bài giải:

  Số đề – xi-  mét vải bố may áo khoác và quần là:

        19 + 11 = 30 (dm)

                     Đáp số: 30dm

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Đoạn thẳng AO dài 6 cm.

  Đoạn thẳng OB dài 4 cm

  Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1dm.

  Bài tập cùng chuyên mục