Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1


  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:a) Ba số tự nhiên có ba chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 6; 9; 2 là:..............b) Ba số tự nhiên có năm chữ số, mỗi số đều có năm chữ số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 0 là:...............2. 3. Khoanh...

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a) Ba số tự nhiên có ba chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 6; 9; 2 là:…………..

  b) Ba số tự nhiên có năm chữ số, mỗi số đều có năm chữ số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 0 là:……………

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  3. Khoanh vào chữ số đặt trước dãy số tự nhiên:

  A. 0 ; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5.

  C. 0 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; …

  B. 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;…

  D. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5…

  4. Viết số thích hợp vào ô trống trong mỗi dãy số sau:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  5. Vẽ tiếp nửa bên phải của hình để được một ngôi nhà:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải:

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  a) Ba số tự nhiên có ba chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 6; 9; 2 là: 269 ; 692 ; 962.

  b) Ba số tự nhiên có năm chữ số, mỗi số đều có năm chữ số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 0 là: 12340 ; 12034 ; 12430.

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  3. Khoanh vào chữ số đặt trước dãy số tự nhiên:

  Chọn D. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5…

  4. Viết số thích hợp vào ô trống trong mỗi dãy số sau:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  5. Vẽ tiếp nửa bên phải của hình để được một ngôi nhà:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục