Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Số?\(\eqalign{ & 9 + 3 =.....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 8 =..... \cr & 9 + 7 =.....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 6 =..... \cr & 9 + 5 =.....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 4 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 2 + 9 =.....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6 + 9 =..... \cr & 7 + 9 =.....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 2 =..... \cr & 9...

  1. Số?

  \(\eqalign{
  & 9 + 3 =…..\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 8 =….. \cr
  & 9 + 7 =…..\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 6 =….. \cr
  & 9 + 5 =…..\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 4 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 2 + 9 =…..\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6 + 9 =….. \cr
  & 7 + 9 =…..\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 2 =….. \cr
  & 9 + 9 =…..\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 1 =….. \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính:

  49 + 25               79 + 9                29 + 36               59 + 8

  3. Điền dấu >, <, =

  \(\eqalign{
  & 9 + 6\,…\,16\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 9\,…\,9 + 7\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 4\,…\,4 + 9 \cr
  & 9 + 6\,…\,15\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 8\,…\,9 + 9\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 3\,…\,\,5 + 9 \cr} \)

  4. Trong sân có 29 con gà và 15 con vịt. Hỏi cả gà và vịt ở trong sân có bao nhiêu con?

  5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Trong hình dưới đây có mấy hình tam giác?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  A. 3  hình tam giác

  B. 4 hình tam giác

  C. 5 hình tam giác

  D. 6 hình tam giác.

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 9 + 3 = 12\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 8 = 17 \cr
  & 9 + 7 = 16\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 6 = 15 \cr
  & 9 + 5 = 14\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 4 = 13 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 2 + 9 = 11\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6 + 9 = 15 \cr
  & 7 + 9 = 16\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 2 = 11 \cr
  & 9 + 9 = 18\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 1 = 10 \cr} \)

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3.

  \(\eqalign{
  & 9 + 6\, < 16\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 9\, > \,9 + 7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 4\, = 4 + 9 \cr
  & 9 + 6 = 15\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 8\, < \,9 + 9\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 3\, < 5 + 9 \cr} \)

  4.

  Tóm tắt

  Gà có                 : 15 con

  Vịt có                  : 29 con

  Gà và vịt có        : ….. con?

  Bài giải

  Số con gà và vịt có trong sân là:

  15 + 29 = 44 (con)

  Đáp số: 44 con

  5.

  Chọn D. 6 hình tam giác

  Các hình tam giác là: OPM, OMN, ONS, OPN, OMS, OPS. 

  Bài tập cùng chuyên mục