Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 8 + 2 =.....\,\,\,\,8 + 3 =.....\,\,\,\,\,8 + 4 =.....\,\,\, \cr & \,8 + 5 =.....\,\,\,\,8 + 6 =.....\,\,\,\,\,8 + 7 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 8 + 8 =.....\,\,\,\,8 + 9 =.....\,\,\,\,\,4 + 8 =..... \cr & 5 + 8 =.....\,\,\,\,6 + 8 =.....\,\,\,\,7 + 8 =........

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 8 + 2 =…..\,\,\,\,8 + 3 =…..\,\,\,\,\,8 + 4 =…..\,\,\, \cr
  & \,8 + 5 =…..\,\,\,\,8 + 6 =…..\,\,\,\,\,8 + 7 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 8 + 8 =…..\,\,\,\,8 + 9 =…..\,\,\,\,\,4 + 8 =….. \cr
  & 5 + 8 =…..\,\,\,\,6 + 8 =…..\,\,\,\,7 + 8 =….. \cr} \)

  2.Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3. Hoa có 8 con tem, Hoa mua thêm 4 con tem nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu con tem?

  4. Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 8 + 5 =… \cr
  & 8 + 2 + 3 =… \cr
  & 9 + 5 =… \cr
  & 9 + 1 + 4 =… \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 8 + 7 =… \cr
  & 8 + 2 + 5 =… \cr
  & 9 + 7 =… \cr
  & 9 + 1 + 6 =… \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 8 + 4 =….. \cr 
  & 8 + 2 + 2 =….. \cr 
  & 9 + 8 =….. \cr 
  & 9 + 1 + 7 =….. \cr} \)

   

  5. Số

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 8 + 2 = 10\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8 + 3 = 11\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8 + 4 = 12 \cr
  & \,8 + 5 = 13\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8 + 6 = 14\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8 + 7 = 15 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 8 + 8 = 16\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,8 + 9 = 17\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,4 + 8 = 12 \cr
  & 5 + 8 = 13\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,6 + 8 = 14\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7 + 8 = 15 \cr} \)

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3. 

  Tóm tắt

  Hoa có      : 8 con tem

  Mua thêm  : 4 con tem

  Hoa có        : … con tem?

  Bài giải

  Số con tem Hoa có tất cả là:

  8 + 4 = 12 (con)

  Đáp số : 12 con

  4. 

  \(\eqalign{
  & 8 + 5 = 13 \cr
  & 8 + 2 + 3 = 13 \cr
  & 9 + 5 = 14 \cr
  & 9 + 1 + 4 = 14 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 8 + 7 = 15 \cr
  & 8 + 2 + 5 = 15 \cr
  & 9 + 7 = 16 \cr
  & 9 + 1 + 6 = 16 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 8 + 4 = 12 \cr
  & 8 + 2 + 2 = 12 \cr
  & 9 + 8 = 17 \cr
  & 9 + 1 + 7 = 17 \cr} \)

   

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục