Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Rút gọn các phân số:\(\eqalign{ & {{21} \over 8} =...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {36}} =... \cr & {{18} \over {54}} =...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{30} \over {48}} =... \cr & {{90} \over {72}} =...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{72} \over {42}} =... \cr} \)2. Khoanh vào những phân số bằng \({3 \over 4}\):\({9 \over {12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {16}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {20}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over...

  1. Rút gọn các phân số:

  \(\eqalign{
  & {{21} \over 8} =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {36}} =… \cr
  & {{18} \over {54}} =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{30} \over {48}} =… \cr
  & {{90} \over {72}} =…\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{72} \over {42}} =… \cr} \)

  2. Khoanh vào những phân số bằng \({3 \over 4}\):

  \({9 \over {12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {16}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {20}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over {25}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over {24}}\)

  3. Khoanh vào những phân số bằng \({{25} \over {100}}\):

  \({5 \over {20}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {65}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{3 \over {12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{8 \over 2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{20} \over {80}}\)

  4. Tính theo mẫu:

  Mẫu: Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  a) \({{2 \times 5 \times 11} \over {3 \times 11 \times 5}} =….\)

  b) \({{8 \times 12 \times 17} \over {19 \times 12 \times 8}} =…\)

  c) \({{6 \times 9 \times 11} \over {11 \times 9 \times 12}} =…..\)

  5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  1. 

  \(\eqalign{
  & {{21} \over 8} = {3 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {36}} = {1 \over 4} \cr
  & {{18} \over {54}} = {1 \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{30} \over {48}} = {5 \over 8} \cr
  & {{90} \over {72}} = {5 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{72} \over {42}} = {{12} \over 7} \cr} \)

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  3.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài tập cùng chuyên mục