Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 7 + 4 =..... \cr & 4 + 7 =..... \cr} \)       \(\eqalign{& 7 + 5 =..... \cr & 5 + 7 =..... \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 6 =..... \cr & 6 + 7 =..... \cr} \)\(\eqalign{ &...

  1. Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 7 + 4 =….. \cr
  & 4 + 7 =….. \cr} \)       \(\eqalign{& 7 + 5 =….. \cr & 5 + 7 =….. \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 6 =….. \cr & 6 + 7 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 7 + 8 =….. \cr
  & 8 + 7 =….. \cr} \)        \(\eqalign{& 7 + 9 =….. \cr & 9 + 7 =….. \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 7 =….. \cr & 7 + 0 =….. \cr} \)                               

  2. Tính

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                             

  3. Năm nay Hoa 7 tuổi, chị của Hoa hơn Hoa 5 tuổi. Hỏi năm nay chị của Hoa bao nhiêu tuổi?

  4. Nối (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  5. Đố vui

  Điền dấu + hoặc dấu – vào chỗ chấm để được kết quả đúng

  7…. 8 = 15                       7….. 3…. 7 = 11

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 7 + 4 = 11 \cr 
  & 4 + 7 = 11 \cr} \)             \(\eqalign{& 7 + 5 = 12 \cr & 5 + 7 = 12 \cr} \)           \(\eqalign{& 7 + 6 = 13 \cr & 6 + 7 = 13 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 7 + 8 = 15 \cr 
  & 8 + 7 = 15 \cr} \)              \(\eqalign{& 7 + 9 = 16 \cr & 9 + 7 = 16 \cr} \)            \(\eqalign{& 7 + 7 = 14 \cr & 7 + 0 = 7 \cr} \)                                                               

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                                   

  3.

  Tóm tắt

  Hoa                        : 7 tuổi

  Chị Hoa hơn Hoa      : 5 tuổi

  Chị của Hoa            : …. Tuổi?

  Bài giải

  Tuổi năm nay chị của Hoa là:

  7 + 5 = 12 (tuổi)

  Đáp số: 12 tuổi

  4. 

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  5. 

  7 + 8 = 15                       7 – 3 + 7 = 11

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục