Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 7 + 1 =..... \cr & 7 + 6 =..... \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 2 =..... \cr & 7 + 7 =..... \cr} \)       \(\eqalign{& 7 + 3 =..... \cr & 7 + 8 =..... \cr} \)\(\eqalign{ &...

  1. Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 7 + 1 =….. \cr
  & 7 + 6 =….. \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 2 =….. \cr & 7 + 7 =….. \cr} \)       \(\eqalign{& 7 + 3 =….. \cr & 7 + 8 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 7 + 4 =….. \cr
  & 7 + 9 =….. \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 5 =….. \cr & 7 + 0 =….. \cr} \)                         

  2. Đặt tính rồi tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                      

  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Trứng gà                     : 47 quả

  Trứng vịt                     : 28 quả

  Cả hai loại trứng         : … quả?

  4. Điền dấu >, <, =

  \(\eqalign{
  & 19 + 7…. 19 + 9 \cr 
  & 17 + 7…. 17 + 9 \cr} \)                  \(\eqalign{& 17 + 9…. 19 + 7 \cr & 37 + 15…. 55 – 1 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 38 – 8…. 23 + 7 \cr 
  & 28 – 3…. 17 + 6 \cr} \)

  5. Nối phép tính thích hợp với ô trống (theo mẫu):

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1. 

  \(\eqalign{
  & 7 + 1 = 8 \cr 
  & 7 + 6 = 13 \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 2 = 9 \cr & 7 + 7 = 14 \cr} \)           \(\eqalign{& 7 + 3 = 10 \cr & 7 + 8 = 15 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 7 + 4 = 11 \cr 
  & 7 + 9 = 16 \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 5 = 12 \cr & 7 + 0 = 7 \cr} \)                               

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                  3.

  Tóm tắt

  Trứng gà                : 47 quả

  Trứng vịt                : 28 quả

  Cả hai loại trứng      : … quả?

  Bài giải

  Cả hai loại trứng có số quả là:

  47 + 28 = 75 (quả trứng)

  Đáp số: 75 quả trứng

  4.

  \(\eqalign{
  & 19 + 7 < 19 + 9 \cr  
  & 17 + 7 < 17 + 9 \cr} \)                        \(\eqalign{& 17 + 9 = 19 + 7 \cr & 37 + 15 < 55 – 1 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 38 – 8 = 23 + 7 \cr
  & 28 – 3 > 17 + 6 \cr} \)

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục