Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Số2. Tính:2kg + 3kg – 4kg = ……………15kg – 10kg + 5kg = ……………6kg – 3kg + 5kg = ……………16kg  + 4kg – 10 kg = ……………3. Mẹ mua về 25kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 20kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki...

  1. Số

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  2. Tính:

  2kg + 3kg – 4kg = ……………

  15kg – 10kg + 5kg = ……………

  6kg – 3kg + 5kg = ……………

  16kg  + 4kg – 10 kg = ……………

  3. Mẹ mua về 25kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 20kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki – lô – gam gạo nếp?

  4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  5. Con ngỗng cân nặng 6kg, con gà nhẹ hơn con ngỗng 4kg. Hỏi con ga cân nặng mấy ki – lô – gam?

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   

  2. 

  2kg + 3kg – 4kg = 1kg

  15kg – 10kg + 5kg = 10kg

  6kg – 3kg + 5kg = 8kg

  16kg  + 4kg – 10 kg = 10kg

  3. 

  Tóm tắt

  Mẹ mua          : 25kg gạo tẻ và nếp

  Trong đó có    : 20kg gạo tẻ

  Mẹ mua          : … kg gạo nếp?

  Bài giải

  Số ki – lô – gam nếp mẹ mua là:

  25 – 20 = 5 (kg)

                         Đáp số: 5 kg.

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  5.

  Tóm tắt

  Ngỗng nặng                : 6kg

  Gà nhẹ hơn ngỗng      : 4kg

  Gà nặng                      :….kg?

  Bài giải

  Con gà cân nặng là:

  6 – 4 = 2 (kg)

  Đáp số : 2kg.

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục