Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 6 + 1 =..... \cr & 6 + 6 =..... \cr} \)      \(\eqalign{& 6 + 2 =..... \cr & 6 + 7 =..... \cr} \)          \(\eqalign{& 6 + 3 =..... \cr & 6 + 8 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 6 +...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 6 + 1 =….. \cr
  & 6 + 6 =….. \cr} \)      \(\eqalign{& 6 + 2 =….. \cr & 6 + 7 =….. \cr} \)          \(\eqalign{& 6 + 3 =….. \cr & 6 + 8 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 6 + 4 =….. \cr
  & 6 + 9 =….. \cr} \)       \(\eqalign{& 6 + 5 =….. \cr & 6 + 0 =….. \cr} \)                          

  2. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                  

  3. Số

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  4. Điền số hoặc phép tính thích hợp vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  – Trong hình tròn ….. điểm.

  – Trong hình vuông….điểm.

  – Trong hai hình có tất cả là:

  ……………………. =….. (điểm)

  5. Điền dấu >, <, = 

  6 + 8 ….. 8 + 6

  6 + 6 ….. 6 + 8

  9 + 8 – 5 ….. 11

  6 + 7 – 3 ….. 11

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 6 + 1 = 7 \cr 
  & 6 + 6 = 12 \cr} \)            \(\eqalign{& 6 + 2 = 8 \cr & 6 + 7 = 13 \cr} \)               \(\eqalign{& 6 + 3 = 9 \cr & 6 + 8 = 14 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 6 + 4 = 10 \cr 
  & 6 + 9 = 15 \cr} \)            \(\eqalign{& 6 + 5 = 11 \cr & 6 + 0 = 6 \cr} \)                                    

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1  

  3.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                         

   4. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 38 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  – Trong hình tròn 6 điểm.

  – Trong hình vuông 9 điểm.

  – Trong hai hình có tất cả là:

  6 + 9 = 15 (điểm)

  5.

  6 + 8 =  8 + 6

  6 + 6 < 6 + 8

  9 + 8 – 5 > 11

  6 + 7 – 3 < 11  

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục