Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính nhẩm\(\eqalign{ & 6 + 1 =..... \cr & 6 + 6 =..... \cr & 6 + 0 =..... \cr} \)         \(\eqalign{& 6 + 2 =..... \cr & 6 + 7 =..... \cr & 7 + 6 =..... \cr} \)        \(\eqalign{& 6...

  1. Tính nhẩm

  \(\eqalign{
  & 6 + 1 =….. \cr
  & 6 + 6 =….. \cr
  & 6 + 0 =….. \cr} \)         \(\eqalign{& 6 + 2 =….. \cr & 6 + 7 =….. \cr & 7 + 6 =….. \cr} \)        \(\eqalign{& 6 + 3 =….. \cr & 6 + 8 =….. \cr & 8 + 6 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 6 + 4 =….. \cr
  & 6 + 9 =….. \cr
  & 9 + 6 =….. \cr} \)          \(\eqalign{& 6 + 5 =….. \cr & 6 + 10 =….. \cr & 10 + 6 =….. \cr} \)

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số hạng

  26

  36

  46

  56

  66

  47

  Số hạng

  15

  7

  24

  9

  18

  46

  Tổng

   

   

   

   

   

   

  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  4. Số

  Trong hình bên:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  a) Có… hình tam giác

  b) Có… hình tứ giác

  5. Số

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 6 + 1 = 7 \cr 
  & 6 + 6 = 12 \cr 
  & 6 + 0 = 6 \cr} \)           \(\eqalign{& 6 + 2 = 8 \cr & 6 + 7 = 13 \cr & 7 + 6 = 13 \cr} \)          \(\eqalign{& 6 + 3 = 9 \cr & 6 + 8 = 14 \cr & 8 + 6 = 14 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 6 + 4 = 10 \cr 
  & 6 + 9 = 15 \cr 
  & 9 + 6 = 15 \cr} \)            \(\eqalign{& 6 + 5 = 11 \cr & 6 + 10 = 16 \cr & 10 + 6 = 16 \cr} \)

  2. 

  Số hạng

  26

  36

  46

  56

  66

  47

  Số hạng

  15

  7

  24

  9

  18

  46

  Tổng

  41

  43

  70

  65

  84

  93

  3. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  Số cây của đội 2 trồng được là:

  36 + 6 = 42 (cây)

  Đáp số: 42 cây.

  4. 

  Trong hình bên:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  a) Có 3 hình tam giác

  b) Có 3 hình tứ giác

  5. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục