Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 9 + 8 =..... \cr & 7 + 6 =..... \cr & 5 + 6 =..... \cr} \)  \(\eqalign{& 2 + 9 =..... \cr & 4 + 8 =..... \cr & 9 + 9 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 3 + 8 =..... \cr & 7 +...

  1. Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 9 + 8 =….. \cr
  & 7 + 6 =….. \cr
  & 5 + 6 =….. \cr} \)  \(\eqalign{& 2 + 9 =….. \cr & 4 + 8 =….. \cr & 9 + 9 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 3 + 8 =….. \cr
  & 7 + 7 =….. \cr
  & 5 + 7 =….. \cr} \)     \(\eqalign{& 8 + 6 =….. \cr & 4 + 9 =….. \cr & 9 + 7 =….. \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                                 

  3. Mẹ hái được 56 quả cam, chị hái được nhiều hơn mẹ 18 quả. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

  4. Ghi kết quả tính:

  \(\eqalign{
  & 8 + 5 + 1 =….. \cr
  & 8 + 6 =….. \cr} \)   \(\eqalign{& 5 + 4 + 3 =….. \cr & 5 + 7 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 6 + 5 + 4 =….. \cr
  & 6 + 9 =….. \cr} \)                                                   

  5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 9 + 8 = 17 \cr
  & 7 + 6 = 13 \cr
  & 5 + 6 = 11 \cr} \)    \(\eqalign{& 2 + 9 = 11 \cr & 4 + 8 = 12 \cr & 9 + 9 = 18 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 3 + 8 = 11 \cr
  & 7 + 7 = 14 \cr
  & 5 + 7 = 12 \cr} \)   \(\eqalign{& 8 + 6 = 14 \cr & 4 + 9 = 13 \cr & 9 + 7 = 16 \cr} \)

  2.

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                                                  

  3.

  Tóm tắt

  Mẹ hái được    : 56 quả cam

  Chị hái hơn mẹ           : 18 quả cam

  Chị hái được   :… quả cam?

  Bài giải

   Số quả cam chị hái được là:

  56 + 18 = 74 (quả)

  Đáp số: 74 quả

  4. 

  \(\eqalign{
  & 8 + 5 + 1 = 14 \cr
  & 8 + 6 = 14 \cr} \)     

  \(\eqalign{& 5 + 4 + 3 = 12 \cr & 5 + 7 = 12 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 6 + 5 + 4 = 15 \cr
  & 6 + 9 = 15 \cr} \)                                                     

  5. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục