Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính: 2. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 80 + 20 =..... \cr & 70 + 30 =...... \cr} \) \(\eqalign{& 40 + 60 =..... \cr & 10 + 90 =...... \cr} \)\(\eqalign{ & 50 + 50 =..... \cr & 20 + 80 =...... \cr} \)                 ...

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  2. Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 80 + 20 =….. \cr
  & 70 + 30 =…… \cr} \) 

  \(\eqalign{& 40 + 60 =….. \cr & 10 + 90 =…… \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 50 + 50 =….. \cr
  & 20 + 80 =…… \cr} \)                                                                 

  3. Một trường tiểu học có 88 học sinh lớp 1, số học sinh lớp 2 nhiều hơn số học sinh lớp 1 là 12 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh lớp 2?

  4. Số

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   

  5. Nối hai số có tổng bằng 100 (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  2. 

  \(\eqalign{
  & 80 + 20 = 100 \cr 
  & 70 + 30 = 100 \cr} \) 

  \(\eqalign{& 40 + 60 = 100 \cr & 10 + 90 = 100 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 50 + 50 = 100 \cr 
  & 20 + 80 = 100 \cr} \)                                                                

  3.

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  Bài giải

  Trường đó có số học sinh lớp hai là:

  88 + 12 = 100 (học sinh)

  Đáp số: 100 học sinh.

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1  

  5. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 45 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục