Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính:\(\eqalign{ & 6 + 7 =..... \cr & 7 + 8 =..... \cr & 8 + 9 =..... \cr} \)                   \(\eqalign{& 17 + 6 =..... \cr & 28 + 7 =..... \cr & 39 + 8 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 30...

  1.Tính:

  \(\eqalign{
  & 6 + 7 =….. \cr
  & 7 + 8 =….. \cr
  & 8 + 9 =….. \cr} \)                   \(\eqalign{& 17 + 6 =….. \cr & 28 + 7 =….. \cr & 39 + 8 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 30 + 4 =….. \cr
  & 60 + 6 =….. \cr
  & 8 + 50 =….. \cr} \)                 \(\eqalign{& 5 + 16 =….. \cr & 4 + 27 =….. \cr & 5 + 38 =….. \cr} \)

  2. Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1  

   3. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số hạng

  25

  36

  62

  28

  31

  8

  Số hạng

  16

  37

  19

  25

  29

  88

  Tổng

   

   

   

   

   

   

  4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Lần đầu bán    : 35kg đường

  Lần sau bán    : 40kg đường

  Cả hai lần bán :….. kg đường?

  5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Quả bí cân nặng mấy ki – lô – gam?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  A. 1kg

  B. 2kg

  C. 3kg

  D. 4kg

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 6 + 7 = 13 \cr
  & 7 + 8 = 15 \cr
  & 8 + 9 = 17 \cr} \)                       \(\eqalign{& 17 + 6 = 23 \cr & 28 + 7 = 25 \cr & 39 + 8 = 47 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 30 + 4 = 34 \cr
  & 60 + 6 = 66 \cr
  & 8 + 50 = 58 \cr} \)                      \(\eqalign{& 5 + 16 = 21 \cr & 4 + 27 = 31 \cr & 5 + 38 = 43 \cr} \)

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  3. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số hạng

  25

  36

  62

  28

  31

  8

  Số hạng

  16

  37

  19

  25

  29

  88

  Tổng

  41

  73

  81

  53

  60

  96

  4. 

  Tóm tắt

  Lần đầu bán    : 35kg đường

  Lần sau bán    : 40kg đường

  Cả hai lần bán :….. kg đường?

  Bài giải

  Cả hai lần bán được số ki – lô – gam đường là:

  35 + 40 = 75 (kg)

                          Đáp số: 75kg.

  5. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 48, 49 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Chọn C. 3kg

  Bài tập cùng chuyên mục