Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tìm x:x + 1 = 10                 12 + x = 22                      40 + x = 48                                 ...

  1.Tìm x:

  x + 1 = 10                 12 + x = 22                      40 + x = 48                                                                           

  2. Tính:

  \(\eqalign{
  & 6 + 4 =….. \cr
  & 4 + 6 =….. \cr
  & 10 – 6 =….. \cr
  & 10 – 4 =….. \cr} \)       \(\eqalign{& 1 + 9 =….. \cr & 9 + 1 =….. \cr & 10 – 1 =….. \cr & 10 – 9 =….. \cr} \)    \(\eqalign{& 7 + 3 =….. \cr & 3 + 7 =….. \cr & 10 – 7 =….. \cr & 10 – 3 =….. \cr} \)

  3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

  Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi……………………………………

  4. Ghi kết quả tính:

  \(\eqalign{
  & 17 – 4 – 3 =….. \cr
  & 17 – 7 =….. \cr} \)                 \(\eqalign{& 10 – 3 – 5 =….. \cr & 10 – 8 =….. \cr} \)   

  \(\eqalign{& 10 – 2 – 3 =….. \cr & 10 – 5 =….. \cr} \)

  5. Biết x + 5 = 5. Hãy đoán xem x là số nào.

  x =…… vì………….

  BÀI GIẢI

  1. Tìm x:

  a)                                                           

  \(\eqalign{
  & x + 1 = 10 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,x = 10 – 1 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,x = 9 \cr} \)

  b) 

  \(\eqalign{
  & 12 + x = 22 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 22 – 12 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10 \cr} \)

  c)

  \(\eqalign{
  & 40 + x = 48 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 48 – 40 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 8 \cr} \)

  2. 

  \(\eqalign{
  & 6 + 4 = 10 \cr
  & 4 + 6 = 10 \cr
  & 10 – 6 = 4 \cr
  & 10 – 4 = 6 \cr} \)             \(\eqalign{& 1 + 9 = 10 \cr & 9 + 1 = 10 \cr & 10 – 1 = 9 \cr & 10 – 9 = 1 \cr} \)             \(\eqalign{
  & 7 + 3 = 10 \cr 
  & 3 + 7 = 10 \cr 
  & 10 – 7 = 3 \cr 
  & 10 – 3 = 7 \cr} \)

  3. 

  Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh trai?

  Tóm tắt:

  Lớp 2B có          : 28 học sinh

  Gái có                  : 16 học sinh

  Trai có                :….. học sinh

  Bài giải

  Số học sinh trai có trong lớp là:

  28 – 16 = 12 (học sinh)

  Đáp số: 12 học sinh

  4.

  \(\eqalign{
  & 17 – 4 – 3 = 10 \cr
  & 17 – 7 = 10 \cr} \)                      \(\eqalign{& 10 – 3 – 5 = 2 \cr & 10 – 8 = 2 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 10 – 2 – 3 = 5 \cr
  & 10 – 5 = 5 \cr} \)                                                    

  5. Biết x + 5 = 5. Hãy đoán xem x là số nào.

  vì 0 + 5 = 5.

                  BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục