Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính:\(\eqalign{ & 11 - 5 =..... \cr & 11 - 7 =..... \cr} \)                    \(\eqalign{& 11 - 8 =..... \cr & 11 - 2 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 11 - 6 =..... \cr & 11 - 4 =..... \cr} \)  ...

  1.Tính:

  \(\eqalign{
  & 11 – 5 =….. \cr
  & 11 – 7 =….. \cr} \)                    \(\eqalign{& 11 – 8 =….. \cr & 11 – 2 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 6 =….. \cr
  & 11 – 4 =….. \cr} \)                    \(\eqalign{& 11 – 9 =….. \cr & 11 – 3 =….. \cr} \) 

  2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  31 – 48               51 – 34               41 – 25                 61 – 6

  3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

  Vừa có 51kg mận, đã bán được 36kg mận. Hỏi còn bao nhiêu kg mận………………………

  4.Tìm x:

  a) x + 29 = 41            b) 34 + x = 81             c) x + 55 = 61

  5. Điền dấu >, <, =

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 11 – 5 = 6 \cr
  & 11 – 7 = 4 \cr} \)                         \(\eqalign{& 11 – 8 = 3 \cr & 11 – 2 = 9 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 6 = 5 \cr
  & 11 – 4 = 7 \cr} \)                          \(\eqalign{& 11 – 9 = 2 \cr & 11 – 3 = 8 \cr} \)

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1    

  3. 

  Vừ có 51kg mận, đã bán được 36kg mận. Hỏi Vừ còn lại bao nhiêu ki – lô – gam mận?

  Tóm tắt

  Vừ có                   : 51 kg mận

  Vừ bán                : 36 kg mận

  Vừ còn                :…. kg mận?

  Bài giải

  Số – ki – lô gam nận Vừ còn lại là:

  51 – 36 = 15 (kg)

  Đáp số: 15kg

  4.

  \(\eqalign{
  & a) \cr
  & x + 29 = 41 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,x = 41 – 29 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,x = 12 \cr} \)                              \(\eqalign{
  & b) \cr 
  & 34 + x = 81 \cr 
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 81 – 34 \cr 
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 47 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & c) \cr
  & x + 55 = 61 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 61 – 55 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 6 \cr} \)

  5. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục