Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Tính:2. Tính nhẩm:60 + 20 + 10 =          40 + 10 + 20 =           30 + 20 + 20 =60 + 30 =                   40 + 30 =        ...

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  2. Tính nhẩm:

  60 + 20 + 10 =          40 + 10 + 20 =           30 + 20 + 20 =

  60 + 30 =                   40 + 30 =                  30 + 40 = 

  3. Đặt tính rồi tính, biết các số hạng là:

  34 và 42                         40 và 24                         8 và 31

  4. Mẹ nuôi 22 con gà mái và 10 con gà trống. Hỏi mẹ nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

  Bài giải

  5. Điền chữ thích hợp vào ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  2.

  60 + 20 + 10 = 90                   40 + 30 = 70

  60 + 30 = 90                           30 + 20 + 20 = 70

  40 + 10 + 20 = 70                    30 + 40 = 70

  3.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  4. 

  Bài giải

  Tóm tắt

  Mẹ nuôi: 22 con gà mái

               : 10 con gà trống

  Mẹ nuôi tất cả: … con gà?

  Bài giải

  Số con gà mẹ nuôi tất cả là:

            22  +  10 = 32 (con)

                     Đáp số: 32 con

  5. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục