Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2


  1.Tính (theo mẫu)2cm x 3 = 6cm\(2cm \times 4 =.....\)              \(2kg \times 2 =.....\)\(2cm \times 9 =.....\)              \(2kg \times 7 =.....\)                  \(2cm \times 5 =.....\)              \(2kg \times 8 =.....\)                         ...

  1.Tính (theo mẫu)

  2cm x 3 = 6cm

  \(2cm \times 4 =…..\)              \(2kg \times 2 =…..\)

  \(2cm \times 9 =…..\)              \(2kg \times 7 =…..\)                  

  \(2cm \times 5 =…..\)              \(2kg \times 8 =…..\)                

                                            \(2kg \times 10 =…..\)

  2. Số 

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  3. Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 6 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

  4. Viết số thích hợp vàoô trống (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  b

  Thừa số

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Thừa số

  4

  7

  5

  3

  6

  9

  10

  Tích

  6

   

   

   

   

   

   

  Bài giải

  1.

  \(2cm \times 4 = 8cm\)                  \(2kg \times 2 = 4kg\)

   \(2cm \times 9 = 18cm\)                \(2kg \times 7 = 14kg\)

   \(2cm \times 5 = 10cm\)                \(2kg \times 8 = 16kg\)

                                                  \(2kg \times 10 = 20kg\) 

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

  3. 

  Tóm tắt

  1 đôi đũa có: 2 chiếc

  6 đôi đũa có: …. chiếc?

  Bài giải

  Số chiếc đũa có trong 6 đôi đũalà:

  2 x 6 = 12 (chiếc)

  Đáp số: 12 chiếc

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

   5.

  Thừa số

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  Thừa số

  4

  7

  5

  3

  6

  9

  10

  Tích

  6

  14

  10

  6

  12

  18

  20

  Bài tập cùng chuyên mục