Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính:                                                    2. Đặt rồi tính:42 - 5                   82 - 8               62 - 6                32 - 3                   ...

  1.Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                    

  2. Đặt rồi tính:

  42 – 5                   82 – 8               62 – 6                32 – 3                                                                    

  3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

  Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi………………

  4. Tìm x:

  a) x + 9 = 32                                           b) 6 + x = 32                                       

  5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1     

  2.

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

  Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả táo?

  Tóm tắt:

  Hoa có            : 32 quả táo

  Hoa cho bạn    : 9 quả táo

  Hoa còn lại      : … quả táo?

  Bài giải

  Hoa còn lại số quả táo là:

  32 – 9 = 23 (quả)

  Đáp số:  23 quả

  4. Tìm x:

  a) x + 9 = 32                                     b) 6 + x = 32

      x       = 22 – 9                                         x = 32 – 6

      x       = 13                                               x = 26 

  5. 

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục