Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 12 - 8 =..... \cr & 12 - 6 =..... \cr} \)                         \(\eqalign{& 12 - 7 =..... \cr & 12 - 9 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 12 - 4 =..... \cr & 12 -...

  1. Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 12 – 8 =….. \cr
  & 12 – 6 =….. \cr} \)                         \(\eqalign{& 12 – 7 =….. \cr & 12 – 9 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 12 – 4 =….. \cr
  & 12 – 3 =….. \cr} \)                         \(\eqalign{& 12 – 5 =….. \cr & 12 – 2 =….. \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính:

  82 – 47             62 – 33             22 – 8              72 – 29                                                                                         

  3. Tìm x:

  a) x + 16 = 32            b) x + 27 = 52              c) 36 + x = 42                                                         

  4. 92 con vịt, trong đó có 65 con vịt ở dưới ao. Hỏi có bao nhiêu con vịt ở trên bờ?

  5. Số?

  Trong hình bên có…… hình tam giác

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 12 – 8 = 4 \cr
  & 12 – 6 = 6 \cr} \)                                  \(\eqalign{& 12 – 7 = 5 \cr & 12 – 9 = 3 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 12 – 4 = 8 \cr
  & 12 – 3 = 9 \cr} \)                                  \(\eqalign{& 12 – 5 = 7 \cr & 12 – 2 = 10 \cr} \)

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  3. 

  \(\eqalign{
  & a) \cr
  & x + 16 = 32 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 32 – 16 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 16 \cr} \)                           \(\eqalign{
  & b) \cr 
  & x + 27 = 52 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 52 – 27 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 25 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & c) \cr
  & 36 + x = 42 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 42 – 36 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 6 \cr} \)

  4.

  Tóm tắt

  Có tất cả              : 92 con vịt

  Dưới ao               :65 con vịt

  Trên bờ               :…. Con vịt?

  Bài giải

  Số con vịt ở trên bờ là:

  92 – 65 = 27 (con)

  Đáp số : 27 con

  5. 

  Trong hình bên có 8 hình tam giác

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục