Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính: 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:73 và 49                 43 và 17                   63 và 553. Tìm x:a) x – 27 = 15    ...

  1.Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  73 và 49                 43 và 17                   63 và 55

  3. Tìm x:

  a) x – 27 = 15                             b) x + 38 = 83

  c) 24 + x = 73 

  4. Năm nay ông 63 tuổi, bố ít hơn ông 34 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

  5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1     

  2. 

  73 và 49                            43 và 17                   63 và 55

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1     

  3. 

  \(\eqalign{
  & a) \cr
  & x – 27 = 15 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 15 + 27 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 42 \cr} \)                          \(\eqalign{
  & b) \cr 
  & x + 38 = 83 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 83 – 38 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 45 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & c) \cr
  & 24 + x = 73 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 73 – 24 \cr
  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 49 \cr} \)

  4.

  Tóm tắt

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  Số tuổi của bố là:

  63 – 34 = 29 (tuổi)

  Đáp số: 29 tuổi

  5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục