Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 13 - 9 =..... \cr & 13 - 8 =..... \cr} \)                     \(\eqalign{& 13 - 5 =..... \cr & 13 - 6 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 13 - 4 =..... \cr & 13 - 7 =........

  1. Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 13 – 9 =….. \cr
  & 13 – 8 =….. \cr} \)                     \(\eqalign{& 13 – 5 =….. \cr & 13 – 6 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 13 – 4 =….. \cr
  & 13 – 7 =….. \cr} \)                      \(\eqalign{& 13 – 3 – 2 =….. \cr & 13 – 5 =….. \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính

  53 – 16                73 – 38                63 – 29                43 – 7                                                                                

  3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 83l dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 27l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

  4. Ghi kết quả tính:

  \(\eqalign{
  & 83 – 7 – 6 =….. \cr
  & 83 – 13 =….. \cr} \)              \(\eqalign{& 53 – 9 – 4 =….. \cr & 53 – 13 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 73 – 5 – 8 =….. \cr
  & 73 – 13 =….. \cr} \)

  5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  Cho phép trừ:

  \(\matrix{- \hfill \cr {} \hfill \cr} \matrix{{\,\,53} \hfill \cr {\underline {\,\,18\,\,} } \hfill \cr {\,….} \hfill \cr} \)                                                        

  Kết quả phép trừ là:

  A. 45

  B. 71

  C. 25

  D. 35

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 13 – 9 = 4 \cr
  & 13 – 8 = 5 \cr} \)                                \(\eqalign{& 13 – 5 = 8 \cr & 13 – 6 = 7 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 13 – 4 = 9 \cr
  & 13 – 7 = 6 \cr} \)                                 \(\eqalign{& 13 – 3 – 2 = 8 \cr & 13 – 5 = 8 \cr} \)

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                                                                                    

  3. 

  Tóm tắt :

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  Buổi chiều cửa hàng bán được :

  83 – 27 = 56 (lít)

  Đáp số : 56 lít

  4. 

  \(\eqalign{
  & 83 – 7 – 6 = 70 \cr
  & 83 – 13 = 70 \cr} \)                           \(\eqalign{& 53 – 9 – 4 = 40 \cr & 53 – 13 = 40 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 73 – 5 – 8 = 60 \cr
  & 73 – 13 = 60 \cr} \)                                                               

  5. 

  Chọn đáp án D. 35

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục