Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1


  1. Tính:                                                    2.  Đặt tính rồi tính:34 - 9                 84 - 5            ...

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1                                                    

  2.  Đặt tính rồi tính:

  34 – 9                 84 – 5                 94 – 8                   74 – 7 

  3. Hà bắt được 25 con sâu, Lan bắt được ít hơn Hà 8 con sâu. Hỏi Lan bắt được bao nhiêu con sâu?

  4. Tìm x:

  a) x +6 = 24                                b) x – 12 = 44 

  5.

  a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1

  b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

  + Hình………………. đặt trên hình……………

  + Hình…………….đặt dưới hình…………

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1

  3.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1

  Bài giải

  Số con sâu Lan bắt được là:

  24 – 8 = 16 (con)

  Đáp số: 16 con.

  4. 

  \(\eqalign{
  & a) \cr
  & x + 6 = 24 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 24 – 6 \cr
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 18 \cr} \)                           \(\eqalign{
  & b) \cr 
  & x – 12 = 44 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 44 + 12 \cr 
  & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 56 \cr} \)

  5.

  a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1

  b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

  +Hình đặt trên đặt trên hình tròn

  +Hình tròn đặt dưới hình vuông

  Bài tập cùng chuyên mục