Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 14 - 7 =..... \cr & 14 - 9 =..... \cr} \)               \(\eqalign{& 14 - 8 =..... \cr & 14 - 6 =..... \cr} \)\(\eqalign{ & 14 - 0 =..... \cr & 14 - 5 =..... \cr} \)    ...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 14 – 7 =….. \cr
  & 14 – 9 =….. \cr} \)               \(\eqalign{& 14 – 8 =….. \cr & 14 – 6 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 14 – 0 =….. \cr
  & 14 – 5 =….. \cr} \)               \(\eqalign{& 14 – 10 =….. \cr & 14 – 4 =….. \cr} \)                                                  

  2. Đặt tính rồi tính:

  84 – 37            64 – 9                 74 – 18               44 – 35  

  3. Tìm x:

  a) x + 26 = 54                      b) 35 + x = 94

  c) x – 34 = 12

  4. Trong vường có 64 cây cam và cây bưởi, trong đó có 18 cây bưởi. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây cam?

  5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 14 – 7 = 7 \cr
  & 14 – 9 = 5 \cr} \)                              \(\eqalign{& 14 – 8 = 6 \cr & 14 – 6 = 8 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 14 – 0 = 14 \cr
  & 14 – 5 = 8 \cr} \)                            \(\eqalign{& 14 – 10 = 4 \cr & 14 – 4 = 10 \cr} \)

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1  

  3.

  a) x + 26 = 54

              x = 54 – 26

              x = 28

  b) 35 + x = 94

              x = 94 – 35

              x = 59

  c) x – 34 = 12

              x = 12 + 34

              x = 46

  4. Tóm tắt

  Bưởi và cam có           : 64 cây

  Bưởi có                       : 18 cây

  Cam có                       : …cây?

  Bài giải

  Số cây cam trong vườn có là:

  64 – 18 = 46 (cây)

  Đáp số: 46 cây.

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục