Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 75, 76 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) 10 kg = …… yến20kg = …… yến50kg = …… yến100kg = …… tạ200 kg = …… tạ500 kg = …… tạb) 1000kg  = …… tấn7000kg = …… tấn11000kg = …… tấn10 tạ = …… tấn20 tạ = …… tấn240 tạ = …… tấnc) 100cm2 = …… dm2700cm2 = …… dm21500cm2= ……...

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 10 kg = …… yến

  20kg = …… yến

  50kg = …… yến

  100kg = …… tạ

  200 kg = …… tạ

  500 kg = …… tạ

  b) 1000kg  = …… tấn

  7000kg = …… tấn

  11000kg = …… tấn

  10 tạ = …… tấn

  20 tạ = …… tấn

  240 tạ = …… tấn

  c) 100cm2 = …… dm2

  700cm2 = …… dm2

  1500cm2= …… dm2

  100dm2 = …… m2

  400dm2 = …… m2

  1200dm2= …… m2

  2. Đặt tính rồi tính:

  327 × 245

  412 × 230

  638 × 204

  3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a) 5 × 99 × 2 = ……………

                      = ……………

                      = ……………

  b) 208 × 97 + 208 × 3 = ……………

                                   = ………………

                                   = ………………

  4. Hai ô tô chạy từ hai đâu một quãng đường để gặp nhau. Ô tô thứ nhất mỗi phút chạy được 700 m. Ô tô thứ 2 mỗi phút chạy được 700m. Ô tô thứ hai mỗi phút chạy được 800m, sau 1 giờ 22 phút hai ô tô gặp nhau. Hỏi quãng đường đó dài bao nhiêu ki – lô – mét? (giải bằng hai cách)

  5. Viết vào chỗ chấm:

  Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 75, 76 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  a) Công thức tính diện tích của hình vuông là:

  S = ……………

  b) Khi a = 15 thì diện tích của hình vuông là:……………

  Bài giải:

  1.

  10 kg = 1 yến

  20kg = 2 yến

  50kg = 5 yến

  100kg = 1 tạ

  200 kg = 2 tạ

  500 kg = 5 tạ

  c) 1000kg  = 1 tấn

  7000kg = 7 tấn

  11000kg = 11 tấn

  10 tạ = 1 tấn

  20 tạ = 2 tấn

  240 tạ = 24 tấn

  d) 100cm2 = 1 dm2

  700cm2 = 7 dm2

  1500cm2= 15dm2

  100dm2 = 1m2

  400dm2 = 4 m2

  1200dm2= 12 m2

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 75, 76 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  3.

  a) 5 × 99 × 2 = 5 × 2 × 99

                      = 10 × 99

                      = 990

  b) 208 × 97 + 208 × 3 = 208 × (97 + 3 )

                                   = 208 × 100

                                   = 20800

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 75, 76 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  Cách 1:

  Bài giải

  1 giờ 22 phút = 82 phút

  Quãng đường đó dài là:

  (700 + 800) × 82  = 123000 (km)

  Đáp số: 123 km

  Cách 2:

  Bài giải

  1 giờ 22 phút = 82 phút

  Quãng đường ô tô thứ nhất chạy được là:

  700 × 82 = 57400 (m)

  Quãng đường ô tô thứ hai chạy được là:

  800 × 82 = 65600 (m)

  Quãng đường đó dài là:

  57400 + 65600 = 123 000 (m)

  = 123 (km)

  Đáp số: 123 km

  5. Viết vào chỗ chấm:

  Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 75, 76 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

  a) Công thức tính diện tích của hình vuông là:

  S = a × a

  b) Khi a = 15 thì diện tích của hình vuông là:

  S = 15 × 15 = 225 m2

  Bài tập cùng chuyên mục