Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 11 - 6 =..... \cr & 12 - 6 =..... \cr & 13 - 6 =..... \cr & 14 - 6 =..... \cr & 15 - 6 =..... \cr} \)                           \(\eqalign{& 11 -...

  1. Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 11 – 6 =….. \cr
  & 12 – 6 =….. \cr
  & 13 – 6 =….. \cr
  & 14 – 6 =….. \cr
  & 15 – 6 =….. \cr} \)                           \(\eqalign{
  & 11 – 7 =….. \cr 
  & 12 – 7 =….. \cr 
  & 13 – 7 =….. \cr 
  & 14 – 7 =….. \cr 
  & 15 – 7 =….. \cr 
  & 16 – 7 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 8 =….. \cr
  & 12 – 8 =….. \cr
  & 13 – 8 =….. \cr
  & 14 – 8 =….. \cr
  & 15 – 8 =….. \cr
  & 16 – 8 =….. \cr
  & 17 – 8 =….. \cr} \)                           \(\eqalign{
  & 11 – 9 =….. \cr 
  & 12 – 9 =….. \cr 
  & 13 – 9 =….. \cr 
  & 14 – 9 =….. \cr 
  & 15 – 9 =….. \cr 
  & 16 – 9 =….. \cr 
  & 17 – 9 =….. \cr 
  & 18 – 9 =…… \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính:

  32 – 7             64 – 25                 73 – 14                 85 – 56

  3. Tìm x:

  a) x + 8 = 41                                   b) 6 + x = 50

  c) x – 25 = 25

  4. Bao to có 35kg gạo, bao bé có ít hơn bao to 8kg gạo. Hỏi bao bé có bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

  5.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Đoạn thẳng AB dài khoảng:

  A. 10cm

  B. 11cm

  C. 12cm

  D. 13cm

  BÀI GIẢI

  1.

  \(\eqalign{
  & 11 – 6 = 5 \cr
  & 12 – 6 = 6 \cr
  & 13 – 6 = 7 \cr
  & 14 – 6 = 8 \cr
  & 15 – 6 = 9 \cr} \)                                      \(\eqalign{
  & 11 – 7 = 4 \cr 
  & 12 – 7 = 5 \cr 
  & 13 – 7 = 6 \cr 
  & 14 – 7 = 7 \cr 
  & 15 – 7 = 8 \cr 
  & 16 – 7 = 9 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 11 – 8 = 3 \cr
  & 12 – 8 = 4 \cr
  & 13 – 8 = 5 \cr
  & 14 – 8 = 6 \cr
  & 15 – 8 = 7 \cr
  & 16 – 8 = 8 \cr
  & 17 – 8 = 9 \cr} \)                                      \(\eqalign{
  & 11 – 9 = 2 \cr 
  & 12 – 9 = 3 \cr 
  & 13 – 9 = 4 \cr 
  & 14 – 9 = 5 \cr 
  & 15 – 9 = 6 \cr 
  & 16 – 9 = 7 \cr 
  & 17 – 9 = 8 \cr 
  & 18 – 9 = 9 \cr} \)

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3.

  a) x + 8 = 41   

      x       = 41 – 8

      x       = 33

  b) 6 + x = 50

             x = 50 – 6

             x = 44

  c) x – 25 = 25

      x        = 25 + 25

      x        = 50

  4.

  Tóm tắt

  Bao to có                    : 35kg gạo

  Bao bé có ít hơn         : 8kg gạo

  Bao bé có                   :….kg gạo?

  Bài giải

  Bao bé có số ki – lô – gam gạo là:

  35 – 8 = 27 (kg)

  Đáp số: 27 kg

  5.

  Chọn đáp án C. 12cm

  Bài tập cùng chuyên mục