Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 83, 84 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết vào ô trống(theo mẫu):Đọc sốViết sốSố gồm cóMười tám nghìn không trăm bảy mươi hai18 0721 chục nghìn, 8 nghìn, 7 chục, 2 đơn vịMột trăm bảy mươi nghìn ba trăm chín mươi   900 871   7 triệu, 5 trăm nghìn, 1 nghìn, 8 trăm, 2 chụcHai trăm linh tư triệu...

  1. Viết vào ô trống(theo mẫu):

  Đọc số

  Viết số

  Số gồm có

  Mười tám nghìn không trăm bảy mươi hai

  18 072

  1 chục nghìn, 8 nghìn, 7 chục, 2 đơn vị

  Một trăm bảy mươi nghìn ba trăm chín mươi

   

   

   

  900 871

   

   

   

  7 triệu, 5 trăm nghìn, 1 nghìn, 8 trăm, 2 chục

  Hai trăm linh tư triệu bảy trăm linh năm nghìn sáu trăm

   

   

  2. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng.

  Số 70 508 có thể viết thành:

  A. 70000 + 500 + 50 + 8

  B. 70000 + 50 + 8

  C.70000 + 500 +8

  D. 7000 + 500 + 8.

  3. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

  Trong số 18 072 645, chữ 4 ở hàng chục, lớp đơn vị.

                                     chữ 8 ở hàng …., lớp ….

                                      chữ 0 ở hàng ….., lớp …..

                                      chữ 6 ở hàng ….., lớp …..

  4. Giá trị của chữ số 3 trong mỗi số ở bảng sau (theo mẫu):

  Số

  736

  1365

  51713

  103679

  3900270

  Giá trị của chữ số 3

  30

   

   

   

   

  5. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 83, 84 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải:

  1. 

  Đọc số

  Viết số

  Số gồm có

  Mười tám nghìn không trăm bảy mươi hai

  18 072

  1 chục nghìn, 8 nghìn, 7 chục, 2 đơn vị

  Một trăm bảy mươi nghìn ba trăm chín mươi

  170 390

  1 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 3 trăm, 9 chục, 4 đơn vị

  Chín trăm nghìn tám trăm bảy mươi mốt

  900 871

  9 trăm nghìn, 8 trăm, 7 chục, 1 đơn vị

  Bảy triệu năm trăm linh một nghìn tám trăm hai mươi

  7 501 820

  7 triệu, 5 trăm nghìn, 1 nghìn, 8 trăm, 2 chục

  Hai trăm linh tư triệu bảy trăm linh năm nghìn sáu trăm

  204 705 600

  2 trăm triệu, 4 triệu, 7 trăm nghìn, 5 nghìn, 6 trăm

  2.

  Chọn đáp án C

  3.

  Trong số 18 072 645, chữ 4 ở hàng chục, lớp đơn vị.

                                     chữ 8 ở hàng triệu, lớp triệu

                                      chữ 0 ở hàng trăm nghìn, lớp nghìn

                                      chữ 6 ở hàng trăm, lớp đơn vị.

  4.

  Số

  736

  1365

  51713

  103679

  3900270

  Giá trị của chữ số 3

  30

  300

  3

  3000

  3000000

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 83, 84 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2