Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Nối phép tính với kết quả đúng:2. Đặt tính rồi tính:32 - 4                83 - 25               65 - 47               40 - 93. Tìm x:a) x – 9 =...

  1. Nối phép tính với kết quả đúng:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  2. Đặt tính rồi tính:

  32 – 4                83 – 25               65 – 47               40 – 9

  3. Tìm x:

  a) x – 9 = 16             b) x – 5 = 37              c) 31 – x = 16

  4. Năm nay chị 11 tuổi, em kém chị 4 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

  5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3.

  a) x – 9 = 16

      x       = 16 + 9

      x       = 25

  b) x – 5 = 37

      x      = 37 + 5

      x      = 42

  c) 31 – x = 16 

             x = 31 – 16

             x = 15

  4.

  Tóm tắt

  Chị                  : 11 tuổi

  Em kém chị   : 4 tuổi

  Em                 : …tuổi?

  Bài giải

  Số tuổi của em là:

  11 – 4 = 7 (tuổi)

  Đáp số: 7 tuổi.

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục