Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 85, 86 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:Trong các số 615 ; 524 ; 1080 ; 2056 ; 9207 ; 10 221 ; 31 025:a) Các số chia hết cho 2 là:............    Các số chia hết cho 3 là: ............    Các số chia hết cho 9 là: ............b) Các số chia hết cho cả...

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Trong các số 615 ; 524 ; 1080 ; 2056 ; 9207 ; 10 221 ; 31 025:

  a) Các số chia hết cho 2 là:…………

      Các số chia hết cho 3 là: …………

      Các số chia hết cho 9 là: …………

  b) Các số chia hết cho cả 5 và 3 là: …………

  c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là:…………

  2. Viết hai số, mỗi số có ba chữ số và:

  a) Chia hết cho 2: …………

     Chia hết cho 5: …………

     Chia hết cho 3: …………

     Chia hết cho 9: …………

  b) Vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5: …………

  c) Vừa chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2: …………

  3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Chữ số cần viết vào ô trống của 21□ để được một số chia hết cho cả 2 và 3 là:

  A. 2                                      C. 6

  B. 4                                      D. 9

  4. Với ba chữ số 0 ; 3 ; 5 ; hãy viết một số lẻ có ba chữ số ( có cả ba chữ số đó ) và chia hết cho 5:

  5. Lan có một số bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12 cái. Nếu chia đều số bánh đó cho 2 bạn hoăc 5 bạn thì đều vừa hết. Hỏi Lan có bao nhiêu cái bánh?

  Bài giải

  1. 

  Trong các số 615 ; 524 ; 1080 ; 2056 ; 9207 ; 10 221 ; 31 025

  a) Các số chia hết cho 2 là: 524 ; 1080 ; 2056

      Các số chia hết cho 3 là: 615 ; 1080 ; 9207 ; 10 221

      Các số chia hết cho 5 là: 615 ; 1080 ; 31 025

      Các số chia hết cho 9 là: 1080 ; 9207

  b) Các số chia hết cho cacr 5 và 3 là: 615 ; 1080

  c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 10 221 ; 615

  2. 

  a) Chia hết cho 2: 500 ; 580

     Chia hết cho 5: 540 ; 550

     Chia hết cho 3: 300 ; 360

     Chia hết cho 9: 540 ; 450.

  b) Vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5: 500 ; 600

  c) Vừa chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2: 405 ; 505.

  3. 

  Chọn đáp án C

  4.

  Với ba chữ số 0 ; 3 ; 5 ; hãy viết một số lẻ có ba chữ số ( có cả ba chữ số đó ) và chia hết cho 5 là số 305.

  5.

  Bài giải

  Vì Lan có só bánh ít hơn 30 và nhiều hơn 12.

  Nên số bánh đs nằm trong khoảng (12 và 30), mà số bánh đó chia hết cho 2 hoặc cho 5

  Suy ra Lan có 20 cái bánh.