Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Đặt tính rồi tính:1806 × 23                               326 × 142 13840: 24                              28832: 2722. Tìm x:a) x × 30 = 1320        ...

  1. Đặt tính rồi tính:

  1806 × 23                               326 × 142 

  13840: 24                              28832: 272

  2. Tìm x:

  a) x × 30 = 1320                        b) x: 24 = 65 

  3. Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

  a × 3 =…. × a                                 a: 1 =…..

  (a × b) × 5 =…. × (b × 5)                a: a =….. (a khác 0)

  a × 1 = 1 × …. =…..                        0: a =….  (a khác 0)

  2 × (m + n) = 2 × m + 2 x….

   4. Điền dấu >, <, =

  35 × 11…. 385 1298 × 0…. 150
  17 × 100…. 1800 54 × 72…. 72 × 54

  1600: 10…. 106

  24  …. 2400: 100

  5. Bạn An đi bộ từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 84m thì hết 15 phút. Nếu bạn An đi xe đạp từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 180m thì hết bao nhiêu phút?

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2.

  a) x × 30 = 1320 

              x = 1320: 30 

              x = 44 

  b) x: 24 = 65

             x = 65 × 24 

             x = 1560 

  3.

  a × 3 = 3 × a                                       a: 1 = a

  (a × b) × 5 = a × (b × 5)                      a: a = 1 (a khác 0)

  a × 1 = 1 × a = a                                  0: a = 0  (a khác 0)

  2 × (m + n) = 2 × m + 2 × n

  4.

  35 × 11 = 385 1298 × 0 < 150
  17 × 100 < 1800 54 × 72 = 72 × 54

  1600: 10 > 106

  24  = 2400: 100

  5.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 88, 89 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Đoạn đường An đi từ nhà đến trường:

  85 × 15 = 1260 (m)

  Số phút An đi xe đạp từ nhà đến trường là:

  1260: 180 = 7 (phút)

  Đáp số: 7 phút