Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 8 + 9 =..... \cr & 9 + 8 =..... \cr & 17 - 8 =..... \cr & 17 - 9 =..... \cr} \)       \(\eqalign{& 5 + 7 =..... \cr & 7 + 5 =..... \cr & 12 - 5 =..... \cr & 12 -...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 8 + 9 =….. \cr
  & 9 + 8 =….. \cr
  & 17 – 8 =….. \cr
  & 17 – 9 =….. \cr} \)       \(\eqalign{& 5 + 7 =….. \cr & 7 + 5 =….. \cr & 12 – 5 =….. \cr & 12 – 7 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 3 + 8 =….. \cr
  & 8 + 3 =….. \cr
  & 11 – 3 =….. \cr
  & 11 – 8 =….. \cr} \)        \(\eqalign{& 4 + 9 =….. \cr & 9 + 4 =….. \cr & 13 – 4 =….. \cr & 13 – 9 =….. \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính:

  26 + 18                          92 – 45

  33 + 49                          81 – 66

  3. Số

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  9 + 6 =

  6 + 5 =                   

  c)

  \(\eqalign{
  & 8 + 7 =….. \cr
  & 8 + 2 + 5 =….. \cr} \)

  d)

  \(\eqalign{
  & 7 + 5 =….. \cr
  & 7 + 3 + 2 =….. \cr} \)

  4. Lan vót được 34 que tính, Hoa vót được nhiều hơn Lan 18 que tính. Hỏi Hoa vót được bao nhiêu que tính?

  5. Số

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  Bài giải

  1.

  \(\eqalign{
  & 8 + 9 = 17 \cr
  & 9 + 8 = 17 \cr
  & 17 – 8 = 9 \cr
  & 17 – 9 = 7 \cr} \)      \(\eqalign{& 5 + 7 = 12 \cr & 7 + 5 = 12 \cr & 12 – 5 = 7 \cr & 12 – 7 = 5 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 3 + 8 = 11 \cr
  & 8 + 3 = 11 \cr
  & 11 – 3 = 8 \cr
  & 11 – 8 = 3 \cr} \)      \(\eqalign{& 4 + 9 = 13 \cr & 9 + 4 = 13 \cr & 13 – 4 = 9 \cr & 13 – 9 = 4 \cr} \)                                                         

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  3.

                                                                                     Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  c)

  \(\eqalign{
  & 8 + 7 = 15 \cr
  & 8 + 2 + 5 = 15 \cr} \)

  d)

  \(\eqalign{
  & 7 + 5 = 12 \cr
  & 7 + 3 + 2 = 12 \cr} \)

  4.

  Tóm tắt

  Lan vót                       : 34 que tính

  Hoa vót nhiều hơn     : 18 que tính

  Hoa vót được              :….que tính ?

  Bài giải

  Số que tính Hoa vót được là :

  34 + 18 = 52 (que tính)

  Đáp số : 52 que tính.

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

   BaitapSachgiaokhoa.com