Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1.Tính nhẩm:\(\eqalign{ & 14 - 9 =..... \cr & 16 - 7 =..... \cr & 12 - 8 =..... \cr & 6 + 9 =..... \cr} \)     \(\eqalign{& 8 + 8 =..... \cr & 11 - 5 =..... \cr & 13 - 6 =..... \cr & 18 - 9...

  1.Tính nhẩm:

  \(\eqalign{
  & 14 – 9 =….. \cr
  & 16 – 7 =….. \cr
  & 12 – 8 =….. \cr
  & 6 + 9 =….. \cr} \)     \(\eqalign{& 8 + 8 =….. \cr & 11 – 5 =….. \cr & 13 – 6 =….. \cr & 18 – 9 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 14 – 6 =….. \cr
  & 17 – 8 =….. \cr
  & 12 – 5 =….. \cr
  & 3 + 9 =….. \cr} \)      \(\eqalign{& 9 + 4 =….. \cr & 11 – 9 =….. \cr & 3 + 8 =….. \cr & 16 – 8 =….. \cr} \) 

  2. Đặt tính rồi tính:

  47 + 36                     100 – 22

  90 – 58                       35 + 65

  3. Số

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  12 – 6

  14 – 8                   

  c)

  \(\eqalign{
  & 17 – 9 =….. \cr
  & 17 – 7 – 2 =….. \cr} \)

  d)

  \(\eqalign{& 15 – 7 =….. \cr & 15 – 5 – 2 =….. \cr} \)

  4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 64l nước mắm, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 18l nước mắm. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm?

  5. Đố vui: Viết ba phép trừ có hiệu bằng số bị trừ:

  Bài giải

  1.

  \(\eqalign{
  & 14 – 9 = 5 \cr
  & 16 – 7 = 9 \cr
  & 12 – 8 = 4 \cr
  & 6 + 9 = 15 \cr} \)        \(\eqalign{& 8 + 8 = 16 \cr & 11 – 5 = 6 \cr & 13 – 6 = 7 \cr & 18 – 9 = 9 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 14 – 6 = 8 \cr
  & 17 – 8 = 9 \cr
  & 12 – 5 = 7 \cr
  & 3 + 9 = 12 \cr} \)       \(\eqalign{& 9 + 4 = 13 \cr & 11 – 9 = 2 \cr & 3 + 8 = 11 \cr & 16 – 8 = 8 \cr} \)                                                           

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  3.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  12 – 6 = 6

  14 – 8 = 6

  c)

  \(\eqalign{
  & 17 – 9 = 8 \cr
  & 17 – 7 – 2 = 8 \cr} \) 

  d)

  \(\eqalign{
  & 15 – 7 = 8 \cr
  & 15 – 5 – 2 = 8 \cr} \)

  4.

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 94 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  Bài giải

  Buổi chiều cửa hàng bán được là:

  64 – 18 = 46 (lít)

  Đáp số: 46 lít.

  5. 

  10 – 0 = 10; 14 – 0 = 14; 5 – 0 = 5; …

   BaitapSachgiaokhoa.com