Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 95 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1


  1.Tính nhẩm:a)\(\eqalign{ & 7 + 5 =..... \cr & 5 + 7 =..... \cr} \)    \(\eqalign{& 4 + 9 =..... \cr & 9 + 4 =..... \cr} \)    \(\eqalign{& 8 + 7 =..... \cr & 7 + 8 =..... \cr} \)    \(\eqalign{ & 2 + 9 =..... \cr...

  1.Tính nhẩm:

  a)

  \(\eqalign{
  & 7 + 5 =….. \cr
  & 5 + 7 =….. \cr} \)    \(\eqalign{& 4 + 9 =….. \cr & 9 + 4 =….. \cr} \)    \(\eqalign{& 8 + 7 =….. \cr & 7 + 8 =….. \cr} \)    

  \(\eqalign{
  & 2 + 9 =….. \cr
  & 9 + 2 =….. \cr} \) 

  b)

  \(\eqalign{
  & 16 – 8 =….. \cr
  & 14 – 7 =….. \cr} \)    \(\eqalign{& 11 – 9 =….. \cr & 17 – 9 =….. \cr} \)      \(\eqalign{& 12 – 5 =….. \cr & 16 – 9 =….. \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 13 – 6 =….. \cr
  & 15 – 8 =….. \cr} \)

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 39 + 25                    100 – 88

  44 + 55                        100 – 4

  b) 83 – 27                     56 – 49

  36 + 38                        71 – 53 

  3. Tìm x:

  a)  x + 17 = 45

  b) x – 26 = 34

  c) 60 – x = 20

  4. Bao xi măng cân nặng 50 kg, thùng sơn nhẹ hơn bao xi măng 28kg. Hỏi thùng sơn cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

  5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  Số hình tứ giác trong hình bên là:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 95 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  Bài giải

  1.

  a)

  \(\eqalign{
  & 7 + 5 = 12 \cr
  & 5 + 7 = 12 \cr} \)         \(\eqalign{& 4 + 9 = 13 \cr & 9 + 4 = 13 \cr} \)           \(\eqalign{& 8 + 7 = 15 \cr & 7 + 8 = 15 \cr} \) 

  \(\eqalign{
  & 2 + 9 = 11 \cr
  & 9 + 2 = 11 \cr} \)

  b)

  \(\eqalign{
  & 16 – 8 = 8 \cr
  & 14 – 7 = 7 \cr} \)          \(\eqalign{& 11 – 9 = 2 \cr & 17 – 9 = 8 \cr} \)           \(\eqalign{& 12 – 5 = 7 \cr & 16 – 9 = 7 \cr} \)

  \(\eqalign{
  & 13 – 6 = 7 \cr
  & 15 – 8 = 7 \cr} \)

  2.

    Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 95 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1     

  3. 

  a)  x + 17 = 45

       x         = 45 – 17

       x         = 28

  b) x – 26 = 34

       x       = 34 + 26

       x       = 60

  c) 60 – x = 20

       x       = 60 – 20

       x       = 40

  4. Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 95 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 

  Bài giải

  Thùng sơn cân nặng:

  50 – 28 = 22 (kg)

  Đáp số: 22 kg.

  5.

  Chọn đáp án C