Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 100


  1.Số? \(\eqalign{  & 505.......510  \cr  & 642.......624  \cr  & 736.......700 + 36 \cr} \)                                                         \(\eqalign{  & 300 + 60 + 8.......386  \cr  & 500 + 70 + 4.......574  \cr  & 600 + 140 + 3.......643 \cr} \)3.Số? 4.Đồng hồ chỉ mấy giờ? 5.Vẽ hình (theo mẫu): GIẢI1.Số? \(\eqalign{  & 505 < 510  \cr  & 642 >...

  1.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 100 

  \(\eqalign{  & 505…….510  \cr  & 642…….624  \cr  & 736…….700 + 36 \cr} \)                                                         

  \(\eqalign{  & 300 + 60 + 8…….386  \cr  & 500 + 70 + 4…….574  \cr  & 600 + 140 + 3…….643 \cr} \)

  3.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 100 

  4.Đồng hồ chỉ mấy giờ?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 100 

  5.Vẽ hình (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 100 

  GIẢI

  1.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 100 

  \(\eqalign{  & 505 < 510  \cr  & 642 > 624  \cr  & 736 = 700 + 36 \cr} \)                                                           

  \(\eqalign{  & 300 + 60 + 8 < 386  \cr  & 500 + 70 + 4 = 574  \cr  & 600 + 140 + 3 > 643 \cr} \)

  3.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 100 

  4.Đồng hồ chỉ mấy giờ?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 100 

  5.Vẽ hình (theo mẫu):

  Học sinh tự vẽ

  Bài tập cùng chuyên mục