Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 16


  1.Tính nhẩm:\(2 \times 5 =.....\)     \(5 \times 4 =..... \)     \(5 \times 8 =..... \)   \(2 \times 9 =..... \)     \(3 \times 5 =..... \)     \(4 \times 5 =..... \)    \(4 \times 8 =..... \)     \(3 \times 9 =..... \)      \(4 \times 5 =..... \)    \(3 \times 6 =........

  1.Tính nhẩm:

  \(2 \times 5 =…..\)     \(5 \times 4 =….. \)     \(5 \times 8 =….. \)   

  \(2 \times 9 =….. \)     \(3 \times 5 =….. \)     \(4 \times 5 =….. \)    

  \(4 \times 8 =….. \)     \(3 \times 9 =….. \)      \(4 \times 5 =….. \)    

  \(3 \times 6 =….. \)     \(3 \times 8 =….. \)       \(4 \times 9 =….. \)

  \(5 \times 5 =….. \)     \(2 \times 7 =….. \)       \(2 \times 8 =….. \)   

  \(5 \times 9 =….. \)  

  2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 16

  3.Tính:

  a)\(3 \times 9 + 18 =……………………\)

                             \( =…………………… \)

  b)\(5 \times 5 + 27 =…………………… \)

                            \( =…………………… \)

  c) \(5 \times 6 – 6 =…………………… \)

                         \( =…………………… \)

  d)\(4 \times 8 – 19 =…………………… \)

                         \( =…………………… \)

  4.Tính độ dài đường gấp khúc sau:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 16 

  Bài giải

  …………….

  5.Mỗi bàn có 2 bạn ngồi học. Hỏi 10 bàn như thế có bao nhiêu bạn ngồi học?

  Bài giải

  ……………..

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  \(2 \times 5 = 10\)     \(5 \times 4 = 20 \)     \(5 \times 8 = 40\)   

  \(2 \times 9 = 18 \)     \(3 \times 5 = 15 \)     \(4 \times 5 = 20 \)    

  \(4 \times 8 = 32 \)    \(3 \times 9 = 27 \)       \(4 \times 5 = 20 \)    

  \(3 \times 6 = 18\)     \(3 \times 8 = 24 \)       \(4 \times 9 = 36 \)

  \(5 \times 5 = 25 \)     \(2 \times 7 = 14 \)     \(2 \times 8 = 16 \)   

  \(5 \times 9 = 45 \)

  2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 16 

  3.Tính:

  a)

  \(3 \times 9 + 18 = 27 + 18\)

                         \( = 45\)

  b)

  \(5 \times 5 + 27 = 25 + 27\)

                         \( = 52\)

  c)

  \(5 \times 6 – 6 = 30 – 6\)

                      \( = 24\)

  d)

  \(4 \times 8 – 19 = 32 – 19\)

                       \( = 13\).

  4.Tính độ dài đường gấp khúc sau:

   Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 16

  Bài giải

  Cách 1:

  Độ dài đường gấp khúc ABCDE:

  3 + 3 + 3 + 3= 12(cm)          

                          Đáp số: 12cm

  Cách 2:

  Độ dài đường gấp khúc ABCDE:

  3 x 4= 12(cm)

                          Đáp số: 12cm

  5.Mỗi bàn có 2 bạn ngồi học. Hỏi 10 bàn như thế có bao nhiêu bạn ngồi học?

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 16       

  Bài giải

  Số bạn ngồi ở 10 bàn là:

             2 x 10 = 20(bạn)

                       Đáp số : 20 bạn

  Bài tập cùng chuyên mục