Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 23


  1.Tính nhẩm: \(4:2 =.....\)       \(8:2 =.....\)      \(6:2 =.....\)             \(14:2 =.....\)     \(18:2 =.....\)     \(16:2 =.....\) \(10:2 =.....\)\(20:2 =.....\)    2.Tính nhẩm\(2 \times 5 =.....\)           \(2 \times 7 =.....\)         \(2 \times 6 =.....\)\(10:2 =.....\)       ...

  1.Tính nhẩm:

  \(4:2 =…..\)       \(8:2 =…..\)      \(6:2 =…..\)             

  \(14:2 =…..\)     \(18:2 =…..\)     \(16:2 =…..\) 

  \(10:2 =…..\)

  \(20:2 =…..\)    

  2.Tính nhẩm

  \(2 \times 5 =…..\)           \(2 \times 7 =…..\)         \(2 \times 6 =…..\)

  \(10:2 =…..\)          \(14:2 =…..\)         \(12:2 =…..\)

  \(2 \times 8 =…..\)

  \(16:2 =…..\)

  3.Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh?

                                              Bài giải

              …………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………

  4.Có 12 cái bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi có tất cả mấy hộp bánh?

  Bài giải

              …………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………

              …………………………………………………………………………………

  5.Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô tậm \(\frac{1}{2}\) hình đó:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 23

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  \(4:2 = 2\)        \(8:2 = 4\)           \(6:2 = 3\)            

  \(14:2 = 7\)      \(18:2 = 9\)         \(16:2 = 8\)     

  \(10:2 = 5\)

  \(20:2 = 10\)   

  2.Tính nhẩm

  \(2 \times 5 = 10\)           \(2 \times 7 = 14\)          \(2 \times 6 = 12\)  

  \(10:2 = 5\)           \(14:2 = 7\)               \(12:2 = 6\)

  \(2 \times 8 = 16\)

  \(16:2 = 8\)

  3.Có 12 cái bánh xếp đều vào 2 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 23

  Bài giải

  Mỗi hộp có số cái bánh là:

              \(12:2 = 6\) (cái)

                          Đáp số: 6 cái

  4.Có 12 cái bánh xếp vào các hộp, mỗi hộp có 2 cái bánh. Hỏi có tất cả mấy hộp bánh?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 23            

  Bài giải

  12 cái bánh xếp vào số hộp là:

  \(12:2 = 6\) (hộp)

        Đáp số: 6 hộp

  5.Khoanh vào chữ đặt trước các hình đã tô tậm  hình đó:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 23

   

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục