Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 27


  1.Tính nhẩm: 3:3 =.....            12:3 =.....                18:3 =.....          6:3 =.....            15:3 =.....                 21:3 =.....        9:3 =.....           ...

  1.Tính nhẩm:

  3:3 =…..            12:3 =…..                18:3 =…..          

  6:3 =…..            15:3 =…..                 21:3 =…..        

  9:3 =…..            27:3 =…..                 24:3 =…..        

  2.Số?

  3

  ×

  5

  =

   

  15

  :

  3

  =

   

   

  3

  ×

  7

  =

   

  21

  :

  3

  =

   

   

  3

  ×

  8

  =

   

  24

  :

  3

  =

   

   

  3.Tính (theo mẫu):

   10cm:2 = 5cm

  12cm:3 =…..        6kg:2 =…..         8l: 2 =…..

  30cm:3 =…..        15kg:3 =…..       18l: 3 =….

                               21kg:3 =…..       24l: 3 =….

  4.Có 30kg kẹo chia đều vào 3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu Ki-lô-gam kẹo?

                                        Bài giải

              ……………………………………………………………………………………….

              ……………………………………………………………………………………….

              ……………………………………………………………………………………….

  5.Tính nhẩm:

  Nhân

   \(3 \times 2 =…..\)  \(3 \times 4 =…..\)  \(3 \times 7 =…..\)  \(3 \times 10 =…..\)

  Chia

   6:3 =…..  12:3 =…..  21:3 =…..  30:3 =…..

   

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  3:3 = 1           12:3 = 4              18:3 = 6                   

  6:3 = 2           15:3 = 5              21:3 = 7                 

  9:3 = 3           27:3 = 9              24:3 = 8                

  2.Số?

  3

  ×

  5

  =

  15

  15

  :

  3

  =

  5

   

  3

  ×

  7

  =

  21

  21

  :

  3

  =

  7

   

  3

  ×

  8

  =

  24

  24

  :

  3

  =

  8

   

  3.Tính (theo mẫu):

   10cm:2 = 5cm

  12cm:3 = 4cm       6kg:2 = 3kg          8l: 2 = 4l

  30cm:3 = 10cm     15kg:3 = 5kg         18l: 3 = 6l

                               21kg:3 = 7kg         24l: 3 = 8l

  4.Có 30kg kẹo chia đều vào 3 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu Ki-lô-gam kẹo?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập Toán 2 tập 2 Trang 27 

  Bài giải

  Số ki-lô-gam kẹo có trong một thùng là:

             30:3 = 10  (kg)

                          Đáp số: 10kg.

  5.Tính nhẩm:

  Nhân

   \(3 \times 2 = 6\)  \(3 \times 4 = 12\)  \(3 \times 7 = 21\)  \(3 \times 10 = 30\)

  Chia

   6:3 = 2  12:3 = 4  21:3 = 7  30:3 = 10

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục